พ่ อค้ า แ ม่ค้ า เศร้ าร าค าก๊าซหุงต้มพุ่ง

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามบรรดาพ่อค้ า-แม่ค้ าร้ านอาหารที่จำเป็นต้องใช้ก๊าซหุงต้มประกอบอาหาร

ในพื้นที่ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครร าชสีมา

หลังจากร าค าแก๊ส LPG บรรจุถัง หรือ ก๊าซหุงต้ม ขยับร าค าขึ้นอย่ างต่อเนื่อง

โดยนางสมศรี ฉายพิมาย อายุ 63 ปี แม่ค้ าขายไก่ทอดร ายหนึ่ง ในตำบลรังกาใหญ่

บอกว่า พ่อค้ าแม่ค้ าในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่ างมาก ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

ร าค าก๊าซพุ่งขึ้นสูงและรวดเร็วมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ ร าค าก๊าซหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม

จากเดิมร าค าขายปลีกอยู่ที่ร าค าถังละ 410 บ าท ปัจจุบันนี้ขยับขึ้นเป็น 440 บ าท

ส่งผลให้ต้นทุนการทำอาหารเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มร าค าได้

ร าค าก๊าซหุงต้มขยับร าค าขึ้นเร็วมากกว่าปกติ

งค์ แต่ผู้ประกอบการร้ านก๊าซไม่ใช่ผู้กำหนดร าค า

และวันนี้ ร าค าก๊าซหุงต้น ขนาด 15 กิโลกรัม เดิมอยู่ที่ 395 บ าท

แต่วันนี้พุ่งขึ้นมาอีก 25 บ าท อยู่ที่ 420 บ าท หากลู กค้ าให้ทางร้ านไปส่งก๊าซให้

ก็จะคิดเพิ่มค่ าจัดส่งอีก 20 บ าท เป็น 440 บ าท ซึ่งลู กค้ าที่มาซื้อก๊าซทุกร ายต่างบ่นว่า

ก๊าซร าค าแพง แต่ก็จำเป็นต้องซื้อ เพร าะอย่ างตน มีอาชีพทอดไก่ขาย ต้องใช้ก๊าซหุงต้มทอดไก่

เฉลี่ยเดือนละ 10 ถัง เป็นเ งินกว่า 4,400 บ าท ซึ่งเมื่อก่อนที่ร าค าก๊าซหุงต้มยังไม่ปรับร าค าขึ้น

ตนใช้เงิ นซื้อก๊าซหุงต้มเพียงเดือนละ 3,400 บ าท ช่วงนี้จึงต้องแบกรับภาระต้นทุนทอดไก่ขายในร าค าสูง

แต่ยังต้องขายไก่ทอดเพียงชิ้นละ 10 บ าทเท่าเดิม เพร าะเศรษฐกิจไม่ดี กลัวลู กค้ าจะหายหมด .