วันดีขึ้นบ้ าน วันไหนดี เสริมสิริมงคล

วันดีปี 2565 ฤกษ์ขึ้นบ้ านให ม่ 2565 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมิถุนายน

1. วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565

เวลา 07.51-08.46 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.58-13.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.53-16.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันพุธกล างคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เวลา 07.24-08.19 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 10.13-11.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.30-13.25 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 14.47-15.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

เวลา 07.06-08.01 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 09.56-10.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.46-12.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.36-15.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันจันทร์และพุธกล างคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

เวลา 09.40-10.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.30-13.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.23-15.18 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอังค ารที่ 28 มิถุนายน 2565

เวลา 06.43-07.38 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 09.32-10.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.17-13.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิ ดวันอาทิตย์และวันพุธกล างวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลา 06.41-07.36 น. เป็นร าชาฤกษ์

เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.19-12.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.09-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เ กิดวันพุธกล างคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้