รวมอาหารเ สี่ยงโ รคอันตร าย

5 อาหาร “โซเดียมแฝง” เ สี่ยงโ รคอันต ร าย

ถ้าไม่อย ากมีโร คไ ต ความดั นสูง เบ า หวาน ถามหา ควรจำกัดปริมาณ 5 อาหารเหล่ านี้ด่วนๆ

ทราบหรือไม่ว่า อาหารที่มีรสเค็ม หรือไม่โซเดียมสูง ไม่ได้เพิ่มความเสี่ ยงเฉพาะโร คไ ตเท่านั้น

แต่ยังเพิ่มความเสี่ย งโ รคอันตร ายอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่ น โร คหัวใ จ หลอดเลื อดสม อง ความดันโล หิตสูง เป็นต้น

ปริมาณโซเดียมที่ไม่ควรกินเกินต่อวัน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่ าวว่า องค์การอนามัยโลก หรือ WHO

กำหนดมาตรฐานไว้ว่า ร่ างกายคนเร าควรบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน

หรือเทียบเท่า เกลือ 1 ช้อนชา หรือ 5 กรัม เมื่อเฉลี่ยแล้วไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน 600 มิลลิกรัมต่อมื้ออาหาร

แต่ในปัจจุบัน คนไทยมีแนวโน้มการบริโภคโซเดียมมากเกินไปในชีวิตประจำวัน

อาจมาจากความชอบกินอาหารเค็ม ติดรสเค็ม หรือจากความไม่รู้ส่วนประกอบของปริมาณโซเดียม

ในอาหารประเภทนั้นๆ ซึ่งผลจากการกินเค็ มมากเกินไปเป็นระยะเวล านาน จะก่อให้เกิดโร คต่างๆ

เช่น โร คหัวใจ หลอดเลื อดสม อง ความดันโลหิ ตสูง โดยเฉพ าะอย่ างยิ่งโร คไ ตเรื้ อรัง

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดโร คดังกล่ าว การปรับเปลี่ยนพฤติกร รมการบริโภค

ถือเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด โดยควรปลูกฝั งตั้งแต่วัยเด็ ก เน้นการกินอาหารรสธรรมชาติ

เพื่อไม่ให้ติดรสเค็ ม เพร าะหากติดเป็นนิสัยมาจนโต ทำให้แก้ไขย าก อาจส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งในระยะสั้น และระยะย าว

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่ าวต่อไปว่า โซเดียมที่ร่ างกายได้รับส่วนใหญ่มาจากเกลือ แต่ก็ยังมี 5 ประเภทอาหาร

ที่มีปริมาณโซเดียมแฝงอยู่นอกจากเกลือ ได้แก่

1 เครื่องปรุงรสทั้งที่มีรสเค็มและไม่มีรสเค็ม

เช่น น้ำปล า ซีอิ๊วขาว กะปิ ซอสหอ ยนางรม น้ำปล าร้ า ซุปก้อน ผงชูรส เครื่องปรุงรส เป็นต้น

2 อาหารแปรรูป

ทั้งอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋องทุกชนิด อาหารหมักดอง อาหารเค็ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ เ นื้อเค็ม ไข่เค็ม ปล าเค็ม ปล าร้ า ผักผลไม้ดอง มักมีโซเดียมสูงจากเกลือ

และโซเดียมแฝงจากวัตถุเจือปนอาหาร

3 ขนมที่มีการเติมผงฟู

เช่ น เค้ก คุกกี้ แพนเค้ก ขนมปัง แป้งสำเร็จรูป เป็นต้น เนื่องจากผงฟูมีโซเดียมแฝงเป็นองค์ประกอบ

4 เครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำผลไม้

มักมีการเติมส ารประกอบของโซเดียมลงไปด้วย สำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่สูญเสียเหงื่อมาก

ส่วนน้ำผลไม้บรรจุกล่อง ขวด หรือกระป๋อง ก็มักจะมีการเติมเกลือปรุงรสชาติ และโซเดียมแฝง

จากวัตถุเจือปนอาหาร โดยเฉพาะสา รกันบูด

5 อาหารธรรมชาติทุกช นิด

มีโซเดียมเป็นองค์ประกอบ โดยเนื้ อสัตว์ น ม ไข่ จะมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าผักผลไม้ ธัญพืช

และถั่วเมล็ดแห้ง ที่ยังไม่แปรรูป แต่อย่า งไรก็ตาม อาหารธรรมชาติถือว่ามีปริมาณโซเดียมน้อยกว่า

อาหารที่ผ่ านกระบวนการปรุงแต่งทั้งหมด และมีส ารอาหารที่ร่ างกายต้องการได้รับอีกด้วย

วิธีลดโซเดียมในอาหารที่เร ากินทุกวัน

1 ลดหวาน มัน เค็ม เลี่ยงอาหารรสจัด

2 ลดการปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงรสต่างๆ เท่าที่จำเป็น ไม่เติมผงชูรส ผงปรุงรส เลี่ยง หรืองดการปรุงรสชาติต่างๆ เพิ่ม

3 ควรเลือกกินอาหารธรรมชาติ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง และขนมเบเกอรี่

4 อ่านฉล ากโภชนาการ ด้วยการสังเกตปริมาณโซเดียม รวมถึงโซเดียมแฝงที่ปร ากฏบนภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เพื่อประกอบการตั ดสิ นใจก่อนซื้อทุกครั้ง หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

การลดกินเ ค็มเป็นการยืดอายุการทำงานของไ ต เพราะไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไป และช่วยป้องกันการเกิ ดโร คไ ตวายเ รื้อรังได้