ร าค าทองพุ่งขึ้นสูงอีกรอบ

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (2 มิ.ย. 2565) ปรับร าค าขึ้น 300 บ าท

เปรียบเทียบกับร kค า ปิดเมื่อวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บ าทละ 30,600 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 12.49 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,000 บ าท

ขายออก 30,100 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 2 ของวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,455.88 บ าท

ขายออกที่ร าค า 30,600 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,848.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 2 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,000 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,455.88 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,600 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,950 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,050 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,410.4 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,550 บ าท