ห้ ามกินคู่กันเด็ ดข าด อาจทำมีอันตร ายต่อร่ างกายได้

รวมอาหารที่ห้ ามกินคู่กันเด็ดขาด

1. กลุ่มที่มีรสหวานเหมือนกัน

ถ้าสังเกตดีๆ ผลไม้บ างช นิดก็หวานเจี๊ยบจนแสบคอ และผลไม้เหล่ านั้นล่ะที่ไม่ควรทานเป็นคู่ด้วยกัน

เช่ น ทุเรียนกับลำไย ขนุนกับละมุด เงาะกับลองกอง

เพร าะความหวานของผลไม้เหล่ านี้มาจากน้ำตาลฟลุกโตส ซึ่งเมื่อทานเข้าไป

มันจะกล ายเป็นไขมันในเวล าต่อมา และเข้าไปสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่ างกาย

แน่นอนว่าจะก่อให้เกิ ดโร คอ้วน โร คเบ าหวาน หรือก็อาจจะหมดสวยเพร าะลงพุงไปเลย

2. กลุ่มที่เป็นแป้งเหมือนกัน

หากแยกไม่ออกว่าผลไม้ช นิดไหนเป็นแป้งบ้ าง ให้สังเกตช่วงดิบกับช่วงสุก

โดยถ้าทานดิบมันจะออกเนื้อแน่นๆ แต่เมื่อไหร่สุกปุ๊บ มันจะหวานมาก

นี่ก็เพร าะแป้งตอนดิบ เปลี่ยนเป็นน้ำตาลตอนสุกนั่นเอง แม้จะทานเข้าไปตอนเป็นแป้ง

แต่เวล าต่อมามันก็จะกล ายเป็นน้ำตาลอยู่ในร่ างกายของเร านี่่ล่ะ จากนั้นก็จะกล ายเป็นไขมัน

สะสมอยู่บริเวณตับ เสี่ยงตับแข็งหรือมะเร็งตับไปอีก ยกตัวอย่ างผลไม้ที่หาทานง่ายๆ

จนอาจพล าดจับมาทานคู่กันได้ ก็คู่นี้เลย มะม่วงดิบกับกล้วย หรือมะม่วงกับฝรั่ง

3. กลุ่มที่มีโพแทสเซียมเหมือนกัน

การได้รับโพแทสเซียมในปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลให้ไตทำงานหนัก

มากไปกว่านั้นคือหัวใจอาจจะเต้นผิดปกติ ผลไม้ที่ไม่ควรจับคู่กันเลยในหมวดนี้ก็เช่ น

กีวี่กับแอปเปิ้ล ส้มกับส้มโอ มะเฟืองกับกล้วย ย้ำนะว่าอันตร า ย ยิ่งเป็นโ รคไตหรือหัวใจยิ่งต้องห้ามเลยเด็ดขาด