ของอะไรบ้ าง เสริมความโ ชคดี มั่งมีเ งิน ทอง

คนโบร าฌว่าไว้ 9 สิ่งมีไว้ในบ้ าน เสริมความโ ชคดี มั่งมีเงิ นทอง

ในเรื่องของความเชื่ อที่มีกันมาตั้งแต่ในสมัยโบร าณ ตามหลักโหงวเฮ้ง

หรือฮวงจุ้ยนั้น หลักการจัดตกแต่งบ้ าน ร่วมถึงสิ่งของที่ควรจะต้องมีอยู่ในบ้ านนั้น

มีเอาไว้จะเป็นตัวช่วยเรียกความโ ชคดี ความมั่งคั่งร่ำร วยเงิ นทอง ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ าน

1 สีประตู ประตูบ้ านของคุณหากหันหน้าไปในทางทิศใ ต้ นั้นตามหลักของฮวงจุ้ย

แนะนำให้คุณทาสีประตูบ้ านด้วยสีแดงหรือสีส้ม หากหันหน้าไปทางทิศตะวันตกควรทาประตูสีเทาหรือสีขาว

หากหันหน้าไปทางทิศเหนือ แนะนำให้ทาเป็นสีน้ำเงิ นหรือสีดำ หากหันหน้าไปในทางทิศตะวันออก

ให้ทาประตูสีน้ำต าลหรือสีเขียว จะเป็นการเรียกโช คล าภเงิ นทองเข้ามาสู่ตัวคุณและคนที่อาศัยอยู่ในบ้ าน

2 ผลไม้ หล ายคนคงเคยได้ยินกันว่า การทานแอปเปิ้ลวันละ 1 ผล จะดีต่อสุขภาพร่างกายของเร า

เช่ นเดียวกันหากคุณนำผลไม้สดหรือผลมะนาวใส่ในชาม แล้วว่างเอาไว้บนเค าน์เตอร์ในบ้ าน

มีความเชื่ อกันว่าจะส่งผลในเรื่องของเงิ นทอง และในเรื่องของโช คล าภด้วยเช่ นกัน

3 ผ้ าลินินเนื้อนุ่ม มันอาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องสักเท่าไรในเรื่องความโช คดี แต่มีบ างงานวิจัยระบุว่า

ถ้ามีวัตถุดิบที่เป็นผ้ าเนื้อนุ่มนั้น จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ชีวิตมีความสงบและสะดวกสบ ายมากขึ้น

4 กระจก โดยตามหลักของฮวงจุ้ยนั้น กระจกจะนำมาใช้เพื่อเป็นการดึงพลังงานในเชิงบวก

ให้คุณวางกระจกในตำแหน่งที่สะท้อนมุมมองที่มีความสวยงาม จะเป็นการช่วยเติมเต็มพลังบวกในตัวคุณ

5 รูปปั้นช้าง ช้างเป็นสัตว์ฉล าด และมีความแน่วแน่ จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คนแนะนำว่าควรวางตุ๊กต าช้างตัวเล็กๆ

ไว้ภายในบ้ าน เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวได้ดี

6 ดอกไม้สด โดยตามหลักของความเชื่ อนั้น การที่เร านำดอกไม้สดมาวางไว้ในบ้ าน

จะเป็นตัวช่วยเรื่องความโ ชคล าภและเรื่องราวดีๆที่จะเกิ ดขึ้น ให้กับคนที่อาศัยอยู่ในบ้ าน

แต่แนะนำว่าไม่ควรเลือกดอกไม้ที่มีหนาม เพร าะมันจะส่งผลไม่ดีมากกว่าผลดี

7 รูปเกือกม้า ตามความเชื่ อของหล ายๆ คนแนะนำว่าให้ตกแต่งบ้ านด้วยรูปเกือกม้า

ซึ่งบ างคนรู้สึกว่าควรให้ปล ายเกือกม้าชี้ขึ้นเพื่อโช คชะต าจะได้ไม่หมด

แต่บ างคนรู้สึกว่าควรจะให้เกือกม้าชี้ลงเพื่อโช คชะต าจะได้ตกอยู่กับคนในบ้ าน

8 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ หล ายคนคงจะสงสัย ได้มีคำแนะนำว่าถ้าเร า จัดเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้ านให้มีลักษณะเป็นทรงวงกลม

จะนำความโ ชคดีมาให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ าน

9 ทางเข้าบ้ านสะอาดโล่ง ทางเข้าบ้ านทำความสะอ าดทางเข้าออกของตัวบ้ าน ให้โล่งเป็นระเบียบ

จัดสิ่งของวางเป็นที่เป็นทาง ไม่รกรุงรังจะช่วยทำให้เ กิดความโช คดีและเกิ ดเรื่องร าวดีๆในบ้ านหลังนี้

เมื่อรู้แบบนี้แล้วเ ป็นความเชื่ อของคนโบร าณที่ทำกันมาจนถึงในปัจจุบัน ว่าถ้าหากมีสิ่งของเหล่ านี้

หรือจัดวางบ้ านแบบนี้อย่ างถูกต้องตามหลักของความเ ชื่อนั้น จะเป็นการช่วยเรียกโช คล า ภเงิ นทอง

เข้ามาสู่ตัวคุณและคนที่อยู่ในบ้ าน ให้พบแต่ความสุขความเจริญ