ประกาศปรับขึ้นค่ าไฟ

วันที่ 1 มิ.ย.2565 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรร มการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ในฐานะโฆษก กกพ. กล่ าวว่า แนวโน้มค่ าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที)

สำหรับเรียกเก็บในเดือนก.ย.-ธ.ค.2565 ยังไม่มีการพิจารณา

เพร าะต้องรอปิดรอบการคำนวณก่อน ค าดว่าจะเริ่มคำนวณกล างเดือนมิ.ย.นี้

และจะประกาศในช่วงกล างเดือนก.ค.

กกพ.พิจารณาค่ าเอฟทีภายใต้หลักการการปรับขึ้นแบบขั้นบันได 3 งว ด

เฉลี่ยเดือนละ 47.3 สต างค์ต่อหน่วย ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ช่วยรับภาระอยู่ด้วย จึงลดลงอยู่ที่ 24.77 สต า งค์/หน่วย

ดังนั้นหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค าดว่าค่ าไฟ เดือนก.ย.-ธ.ค.2565

หรือรอบปล ายปีจะปรับขึ้นประมาณ 40 สต างค์/หน่วยต ามที่ประมาณการไว้ นายคมกฤช กล่ าว

ขอบคุณข้อมูล mumkhao