บัตรคนจน มีเงิ นอะไรเข้าบ้ าง

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจนเดือนมิถุนายน2565 กรมบัญชีกล าง

พร้อมโอนเ งินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้ านใบ

โดยในเดือนพฤษภาค มนี้ สิ้นสุดไทม์ไลน์การโอนเงิ นให้กับผู้ถือบัตรแล้ว

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

เบี้ยผู้สูงอายุที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นสงเคร าะห์ฯ 100 บ าทต่อเดือน

เบี้ยผู้สูงอายุที่มีร ายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นสงเคร าะห์ฯ 50 บ าท ต่อเดือน

วันที่ 18 มิถุนายน 2565

เงิ นคืนค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เ งินคืนค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน จะได้รับเ งินคืนค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท

ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

ถอนเป็นเ งินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาค าร/อปท.) จำนวน 800 บ าท

เบี้ยความพิการ 200 บ าทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ถึงเดือนกันย ายน 2565 จาก

รวมเป็นเงิ น 1,000 บ าท

กดเป็นเ งินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาค ารกรุงไทย.