ยิ่ งหา ยิ่ งจน ชีวิตลำบ าก ไม่มีเ งิน ทำตามนี้ ร วยแน่

เสริมความมงคล 5 วิธี เปลี่ยนให้กล ายเป็นเรื่องที่ดี

หล ายๆเรื่องความเชื่อของคนโบร าณ มีเคล็ดลับโช คชะต าตา มตำร าที่สืบทอดต่อๆกันมา

เป็นวิธีแก้ก ร ร ม ที่จะช่วยในการเปลี่ยนเรื่องร้ ายให้เป็นเรื่องดี อุปสรรคต่างๆจะหายและลดลงไป

จะช่วยให้คุณรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดียิ่ งขึ้นไป

1 ขอขมาพ่ อแม่

พระในไหนก็ไม่สำคัญเท่าพระในบ้ าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขอขมาพ่ อแ ม่ เพร าะท่านเป็นผู้มีพระคุณ

เป็นสิ่งที่เร าต้องเคารพ คำพูดของท่านทั้งสองนี้มีความศักดิ์สิ ทธิ์มาก เปรียบได้ถึงพระอรหันต์ในบ้ าน

รับรองได้เลยว่าชีวิตของคุณเจริญยิ่ งขึ้น

2 เติมน้ำมันตะเกียง

คำโบร าณบอกไว้ว่า การเติมน้ำมันตะเกียงนั้นจะช่วยให้ชีวิตของเร ามีแสงสว่างในจิตใจ

มีความคิดสติปัญ ญาที่ดี เ งินทอง และยังช่วยต่ออายุและหนุนนำโ ชคชะต าให้เร ามีความเจริญรุ่งเรือง

3 ทำบุญด้วยการปล่อยสั ต ว์

ด้วยอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตสัต ว์ต่างๆ จะช่วยให้เร านั้นปร าศจากความทุ ก ข์มีอายุยืนย าว และมีสุขภาพที่แข็งแ รงดี

4 แผ่เมตต า

บทสวดแผ่เมต าให้ผู้อื่นและเจ้ากร ร มนายเวร

สัพเพ สัตต า สุขิต า โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพย าปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหล ายทั้งปวง จงถึงความสุข ปร าศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ วร ไม่มีภั ย ไม่มีความคับแ ค้ นใจ

จงมีความสุขการสุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมต าให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปร า ศจากความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าป ร าศจากเว ร อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปร าศจากอุปสรรคอัน ต ร ายทั้งปวง

5 สร้ างความดี คิดดี พูดดี และทำความดี

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า การทำดีย่อมได้รับผลดี เมื่อเร าทำความดีแล้วจิตใจของเร าจะดีตาม

รอบข้างจะรักใคร่มีความหนุนนำ คิดการสิ่งใดจะสมปร ารถนา เมื่อมีชีวิตอยู่ควรสะสมบุญไว้

ชีวิตในภายภาคหน้าจะมีแต่ความสุขความเจริญ

เป็นความเ ชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน