อย่ าทำ 8 อย่ างนี้ ถ้าไม่อย ากให้ต้นไม้เหี่ ยวเฉ า

8 เห ตุผลทำให้ต้นไม้ต า ย เพร าะแบบนี้ไงปลู กอะไรก็ไม่รอด !

ไขข้อข้องใจทำไมเลี้ยงต้นไม้ไม่รอด อย ากรู้ว่าการปลู กต้น

ไม้ต้องทำอย่ างไรบ้ าง ม าดูสาเ หตุที่ทำให้ต้นไม้ต า ย

พร้อมวิธีปลู กและดูแลต้นไม้เบื้องต้น เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต

แตกยอด ผลิใบ ออกดอกส วยงาม และอยู่คู่บ้ านไปนาน ๆ

ช่วงนี้หล ายคนหันม าสนใจเรื่อง การปลู กต้นไม้กันม ากขึ้น

เพร าะนอกจากจะเป็นงานอดิเรกไว้ทำเพลิน ๆ แล้ว

ยังช่วยทำให้บ้ านดูสดชื่นม ากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันก็ยัง

ส าม ารถต่อยอดเป็นอาชีพสร้ างร ายได้ได้อีกทางหนึ่ง

แต่มีคนไม่น้อยเจอกับปัญ หาซื้อต้นไม้ม าเลี้ยงแล้วต้น

ไม้ต า ย ทั้ง ๆ ที่รดน้ำทุกวัน หรือแอบสงสัยว่า

ทำไมต้นไม้ไม่ออกดอกหรือทำไมทรงต้นไม้ของเร า

ไม่ส วยเหมือนที่ร้ านขายเลย วันนี้จะพาไปดูสาเ หตุ

ที่ทำให้ต้นไม้ต า ย พร้อมวิธีดูแลต้นไม้เบื้องต้นง่าย ๆ ไว้เป็น

เค ล็ดลั บนำไปใช้ปลู กต้นไม้ที่บ้ านหรือจัดสวนของตัวเองกัน

1. รดน้ำม ากเกินไป

2. ใช้ดินผิ ดประเภท

3. วางกระถางผิ ดที่

4. ขาดการดูแลที่เหม าะสม

5. ไม่ใส่ปุ๋ย

6. ลืมเปลี่ยนกระถาง

7. ไม่กำจัดแมลง

8. โดนสัตว์เลี้ยงป่วน

ต้นไม้ก็ต้องการอาหารและการดูแลที่เหม าะสม

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน แสงแดด น้ำ การให้ปุ๋ย รวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ

ดังนั้น ถ้าอย ากเลี้ยงต้นไม้ให้รอด เจริญเติบโตส วยงาม ควรศึกษาข้อมูลของต้นไม้ชนิดนั้น ๆ ให้ดี

ทั้งวิธีการปลู กและการดูแลในเรื่องต่ าง ๆ เช่น การรดน้ำ ปริม าณแส งแด ด การใส่ปุ๋ย

เพื่อให้ต้นไม้เติบโตสว ยงาม ออกดอกผลิใบให้เร าดูไปนาน ๆ