มูให้ถูกที่ พลิกร้ ายกล ายเป็นดีได้

แ ม่หมอจีจี้ มาด ามยิปซี เผยว่า มี 3 ร าศี ที่ช่วงนี้มีเรื่องร าวไม่ดี

แนะนำว่าควรไหว้ “ท้าวเวสสุวรรณ” เพื่อพลิกให้เรื่องร้ ายกล ายเป็นดี ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

1.ร าศีเมษ 16 เมษายน – 15 พฤษภาค ม ไ พ่ 6 เหรียญ ไพ่ ใบนี้คือการยิ่ งให้ยิ่ งได้

เป็นไ พ่แห่งการทำบุญและได้ผลบุญตอบแทน ไม่ต่างกับการไปขอความช่วยเหลือ

จากสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์แล้วสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์นั้นเมตต า ประทานพรในสิ่งที่เร าต้องการกลับมา

แต่เร าเองก็ต้องเป็นคนที่ดีจิตใจดี หมั่นทำบุญให้ทานเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนด้วยเหมือนกัน

แต่อย่ างไรก็ตามหากคุณมีความศรัทธาที่ดี คุณจะได้รับพรจาก “ท้าวเวสสุวรรณ”

2.ร าศีตุลย์ 16 ตุลาคม- 15 พฤศจิกาย น ไพ่ Hierophant

ไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์อีกเช่น เดียวกัน

แต่ไม่ได้เป็นในลักษณะการให้โช คล าภ เพียงแต่เป็นไ พ่ที่สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์จะประทานปัญญา

ให้คุณหาทางแก้ไขปัญหาชีวิตได้ด้วยตัวคุณเอง รวมทั้งถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆ

ก็จะมีคนมาช่วยเหลือให้คำแนะนำ จนปัญหาต่างๆ สงบลง

อย่ างไรก็ตามไ พ่ใบนี้คือไพ่ ของการทำบุญ รวมถึงการเจริญสติ อีกด้วย

3.ร าศีธนู 16 ธันวาค ม – 15 มกร า ค ม ไพ่ Emperor ไ พ่ใบนี้เป็นไ พ่ที่ผู้ใหญ่อุป ถัมป์และผลักดัน

ดังนั้นหากคุณไปขอพร “ท้าวเวสสุวรรณ” ท่ านก็จะเมตตาคุณเป็นพิเศษ

รวมทั้งท่านจะให้การช่วยเหลือคุณในลักษณะต่างๆ แล้วแต่คุณจะขอพร

แต่อย่ างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องมีความเคารพท่าน

หรือเคยกร าบไหว้ระลึกถึงท่านเป็นทุนอยู่ก่อนด้วยท่านถึงจะเมตต าให้พรกับคุณ