ร ายละเอียด ครม. เค าะ ลดค่ าไฟฟ้า

วันนี้ (10 พ.ค. 2565) ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี อนุมัติเห็นชอบกรอบวงเ งิน 1,724.95 ล้ านบ าท

ในมาตรการให้ส่วนลดอัตร าค่ าไฟฟ้าผันแปรค่ า (FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้ านอยู่อาศั

ยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนร าชการและรั ฐวิสาหกิจ)

ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวล า 4 เดือน (พฤษภาค ม-สิงหาค ม 2565)

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังก ล่าวที่จ่ายค่ าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่ าไฟฟ้าจากการ

ลดค่ าเอฟที ที่ 0.2338 บ าทต่อหน่วย

ซึ่งเป็นการดำเนินตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาค ม 2565 และ 19 เมษายน 2565

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายก รั ฐมนตรี กล่ าวว่า

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าทำให้ลดภาระค่ าไฟฟ้า ค่ าของชีพแก่ประชาช นประเภทบ้ านอยู่อาศัย

และกิจการขนาดเล็ก มีเงิ นเพื่อการบริโภคและอุปโภค

ช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเ กิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาช น และช่วยให้เศรษ ฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนในระยะต่อไปได้

ทั้งนี้ในปี 2565 คนไทยเจอการปรับขึ้นค่ าไฟไปแล้วถึง 2 ครั้งด้วยกัน

ในส่วนของค่ าไฟฟ้าผันแปร (FT) แบบขั้นบันได ครั้งแรกคือ เดือนม.ค.-เม.ย. 2565

จากเดิมที่ติดลบ 15.32 สต างค์ ปรับเพิ่มขึ้น 16.71 สต างค์ ไปอยู่ที่ 1.39 สต างค์ต่อหน่วย

ทำให้ค่ าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 บ าทต่อหน่วย ซึ่งค่ าไฟฟ้าเอฟทีที่เพิ่มขึ้น

ทำให้ประชาช นต้องจ่ายค่ าไฟเพิ่มเกือบ 5%

ส่วนการขึ้นค่ าเอฟทีครั้งที่สอง คือ เดือน พ.ค. – ส.ค. 2565

โดยให้เรียกเก็บที่ 24.77 สต างค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตร าค่ า ไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.38 สต างค์ต่อหน่วย

เป็น 4.00 บ าท/หน่วย ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยที่ค่ าไฟฟ้าทะลุ 4 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ครม. เค าะงบกล าง 1,725 ล้ านบ าท ช่วยลดค่ าไฟฟ้าเอฟที (FT) 4 เดือน พ.ค.-ส.ค. 65