การทำบุญต่ออายุ สามารถทำได้ด้วยด้วยตัวเองง่ายๆดังนี้

1.การทำทาน ตักบ าตรกับพระภิกษุที่เดินมารับบ าตรหน้าบ้ าน การทำทานกับผู้ถือศีลจะได้อานิสงส์มาก

2.การรักษาศีล การรักษาศีล 5 จะทำให้มีสติ สามารถทำได้ทุกสถานที่

3.การสวดมนต์ การสวดมนต์เป็นการเจริญภาวนาทำให้จิตเร าสงบและถ้าสามารถทำสมาธิไปด้วยได้จะยิ่งดี

สามารถทำได้ที่บ้ าน และสามารถสวดมนต์ได้ทุกสถานที่ (บทง่ายๆ สั้นๆ )

4.ทำบุญต่ออายุ ซื้อของไปถวายสังฆทานให้พระภิกษุ

แล้วพระท่านจะสวดพุทธมนต์บทโพชฌงค์และชักบังสุกุลให้กับผู้ที่มาทำบุญ สามารถทำได้ที่วัด

5.ไถ่ชีวิตโคกระบือ การทำบุญปล่อยสัตว์หรือซื้อชีวิตสัตว์เพื่อให้เขามีชีวิตอยู่จนสิ้นอายุขัย

เป็นอานิสงส์ให้ผู้ที่ช่วยชีวิตสัตว์เหล่ านั้นมีสุขภาพดี มีอายุยืนย าว นอกจากนี้

ยังช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้ย ากจนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อหามาทำไร่ทำนาอีกด้วย

การไถ่ชีวิตโค-กระบือ สามารถทำได้ที่วัด หรือ โรงฆ่าสัตว์ก็ได้

6.จะได้พ้นเคร าะห์พ้นภั ย และมีลูก านมากมาย

ซื้อนก-ปล าที่ตล าดนำปล าไปปล่อยในคลองที่มีน้ำไหลเป็นคลองธรรมชาติ

ไม่ควรนำไปปล่อยที่แม่น้ำจะทำให้ปล าตายและจะกล ายเป็นว่าเร าเป็นผู้ฆ่ าเสียเอง

7.การทำบุญซื้อโลงศพ นอกจากจะเสริมดวงชะตาให้มีอายุที่ยืนย าว

และยังเสริมให้หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย ทำได้ที่วัด และมูลนิธิต่างๆ