หมอจุ๊บ เผย 4 ร าศี ที่มีเกณฑ์เงิ นหล่ นทั บ

ใกล้วันห วยออกเข้ามาทุกที นักพย ากรณ์ไ พ่องค์เทพ ชื่อดัง “หมอจุ๊บ ไ พ่ เทพ ผ่ าด วง”

ย้ำชัด 4 ร าศี ให้เตรียมรับทรัพ ย์ก้อนโต ใครที่กำลังกลัดกลุ้มใจอยู่ว่า ง ดนี้จะถูกหว ยหรือไม่ ไปดูกันเลยค่ะ

ขอบอกงานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องห วยอย่ างเดียว แต่ยังหมายถึง งานด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายที่หรือ

ขายบ้ าน หรือล าภลอยก็ใช่เช่ นกัน ร าศีที่ด วงปัง ด วงเฮง ต้องยกให้ ร าศีเมษ, ร าศีพฤษภ, ร าศีสิงห์

และร าศีกันย์ ไปดูร าละเอียดปลีกย่อยกันดีกว่า ว่าร าศีดังกล่ าว จะได้แก่ผู้ที่เ กิดวันใดบ้ าง เพื่อจะได้เฉพาะเจาะจงลงไปอีก

ร าศีเมษ (13 เมษา – 14 พ.ค.) เลือกได้ไ พ่พระแ ม่ลักษมีเทวี ได้แก่ผู้ที่เกิ ดวันจันทร์ วันอังค าร

และวันพฤหัสบดี ไ พ่แ ม่ลักษมีบอกในเรื่องการเงิ น โ ชคล าภ แบบเข้ามาไม่ค าดฝัน มีการเงิ นเข้ามาแบบไม่ขาดสาย

ประสบความสำเร็จด้านการเงิ น อสังหาริมทรั พย์ สามารถเสริมด วงได้ด้วยการ เน้นการทำบุญการบริจาค

ชำระหนี้สงฆ์ ให้ทาน ให้ชีวิตสัตว์

ร าศีพฤกษภ (16 พ.ค.-15 มิ.ย.) เลือกได้ไ พ่พระพิฆเณศ ผู้ที่เกิ ดวันอังค าร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

ไ พ่พระพิฆเนศวร บ่งบอกถึงความสำเร็จ การเจรจาการค้ าขายออนไลน์และออฟไลน์ อาจจะมีโช คล าภจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย

ร าศีพฤกษก เน้นการทำบุญ ชำระหนี้สงฆ์ ค่ าน้ำค่ าไฟ ทำบุญเกี่ยวกับน้ำมันเติมตะเกียง

ร าศีสิงห์ (16 ส.ค. – 15 ก.ย.) เลือกได้ไ พ่แ ม่ยมนาเทวี ผู้ที่เกิ ดวัน จันทร์ และวันพุธ ไ พ่แ ม่ยมนาเทวี

เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ ความสุขสบ าย ได้โ ชคล าภจากความสมบูรณ์ ได้ล าภลอย

ได้ของขวัญของร างวัลหรือของถูกใจ เน้นการทำบุญบริจาคทาน บริจาคคนต าบอด คนพิกา รซ้ำซ้อน

ร าศีกันย์ (16 ก.ย. – 16 ต.ค.) เลือกได้ไ พ่พระสุริยเทพ ผู้ที่วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ไ พ่สุริยเทพ

เป็นตัวแทนของโ ชคล าภ ความสำเร็จ ชื่อเสี ยงเงิ นทอง โช คล าภ การเดินทาง

โช คล าภจากธุรกิจการลงทุนหรืออสังหาริมทรั พย์ ร าศีกันย์ ชำระหนี้สงฆ์ ทำบุญค่ าน้ำค่ าไฟวัด คนชร า และพระสงฆ์อาพาธ