โรยเกลือรอบบ้ านทำไม มีคำตอบ

ปีใ หม่ใกล้เข้ามาทุกวันแล้ว เร าอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปทำกิจก ร ร มที่เป็นความเชื่ อของคนโบร าณที่เชื่ อ กันว่าหากทำทุกปี

แล้วชีวิตคนในบ้ านจะดีขึ้นและเพิ่มความสุขให้กับคนในบ้ านได้มาก กับบทความ ทำปีละครั้ง ก่อนปีใ หม่

โร่ยเกลือรอบบ้ าน ช่วยให้ชีวิตดี ไปดูกันว่าการทำสิ่งนี้ทุกปีจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่ างไร

วันนี้เร าจะนำข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่ อ ของ เ ก ลื อ มาบอ กกัน ซึ่งสมัย โ บ ร า ณ ได้บอ กว่าเกลือ

สามารถขจัดสิ่งอั ปมงคล และสิ่งชั่ วร้ า ยได้ คนโบราณ เรียกว่า โดนลมเพลมพัด สามารถการล้างอาถ รรพ์

สามารถนำมาใช้เพื่อ กำ จั ดภั ยได้ ภั ยที่ว่าคือ ภั ยจากสิ่งที่มองไ ม่เห็น อาทิ

อาการหนาวๆ ร้อนๆ ครั่นเนื้อ ครั่ นตัว ค ล้ า ย จะเป็นไข้

ซึ่งมิว่าจะเป็น เกลือเม็ดหรือเกลือป่น เพื่อแสดงถึงการดูดโ ชคและป้องกันสิ่งชั่ วร้ า ย

ความเ ชื่อ เกี่ยวกับเกลือนี้ มีว่าเกลือสามารถขจัด สิ่งอั ปมงคลได้ ในสมัยโบร าณหากมีการไปงานศ พ เมื่อ กลับมาถึงบ้ าน

ก่อนที่จะ เ ข้ า บ้ า น จะมีการโรยเกลือ ที่ทางเข้าบ้ านเสี ยก่อนจึงค่อยก้ าวเท้าเข้าบ้ าน

หรือเพียงนำ เ ก ลื อ หนึ่งกำมือใ หญ่ๆ ละล า ยน้ำร้อน

เสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดา เร าจะได้เกลือ เข้มข้น เค็มๆ ในน้ำอุ่น จากนั้นอาบน้ำ ให้สะอาด

เมื่ออาบเสร็จแล้ว นำน้ำ เ ก ลื อ ดังกล่าวมาอาบร าด ให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะ จรดปล า ยเท้า จากนั้นทิ้งไว้ สามถึงห้านาที

แล้วจึงล้างออ กให้สะอาด จะอาบด้วยสบู่ และแชมพูสระผมอีกรอบก็ได้

สุดท้ ายถ้าจะอาบน้ำมนต์ อีกรอบก่อนเช็ดตัว ก็จะยิ่งดี

ศาสตร์ฮวงจุ้ยซึ่งนำเกลือมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์คือ การนำเกลือ มาช่วยขับไล่สิ่งอั ปมงคล บ้ านเรือนใดมีปัญห ามากๆ

มีแต่เรื่อง หรือเมื่อเร าไปซื้ อบ้ าน มือสอง รถยนต์มือสองต้องการล้างอาถรรพ์ไ ม่ดี เหล่านั้น

ก็โดยการนำ เ ก ลื อ เม็ดมามากๆ หน่อย ผสมกับ เ ศ ษ ส ต า ง ค์ กี่บ าทก็ได้

เมื่อผสมกันแล้ว จึงไปโปรยหว่านให้ทั่วบ้ าน หรือทั่วรถยนต์ ทิ้ งค้างไว้หนึ่งคืน

จึงกวาดให้เกลี้ ยงใส่ในห่อผ้าข าว นำไปไว้วัด หรือโคนต้นไ ม้ใหญ่ อย่ างไรก็ต ามความเชื่อ

เกี่ยวกับเกลือ ถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดึงดูดท รั พ ย์โชคดี เข้าบ้ านได้ และยัง ปั ด เ ป่ า สิ่งชั่ วร้ า ยได้

คนจีน ถือว่าเกลือนั้นแก้ฮวงจุ้ยไ ม่ดีได้ เช่นถ้า ฮวงจุ้ย ห้องน้ำไ ม่ ดีก็จะวางช าม เกลือไว้ในห้องน้ำ

ในครัวควร มีเกลือติ ดครัวอยู่เสมอ เกลือเหล่านี้ จะช่วยดูดซับ เ ชื้ อ โ ร ค

และความชื้น จะช่วยให้คนในบ้ านแข็งแรง ไ ม่ค่อยเ จ็ บไข้ได้ป่ ว ย