ตั้งหิ้งพระในห้องนอน ควรรู้สิ่งนี้

ในบ้ านเรือนของคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน ห้อง ๆ

หนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งชาวพุทธทุกคนควรจะมีไว้ในบ้ านมาแต่ครั้งโบร าณ

คือ “ห้องพระ” แต่อย่ างไรก็ตาม บ างบ้ านก็มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่

จึงไม่สามารถที่จะแบ่งห้องใดห้องหนึ่งเป็นห้องพระได้ หล ายคนจึงเลือกที่จะตั้ง

หิ้งพระในห้องนอน ด้วยเห็นว่า เป็นห้องที่มีความเหมาะสมที่สุด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตั้งหิ้งพระในห้องนอนก็มีข้อจำกัดถึงความไม่เหมาะสมอยู่บ้ าง

ในกรณีที่เป็นห้องนอนของชายหญิงที่อยู่เป็นคู่สมรส เพร าะอาจมีกิจกร รมที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ

ภายในห้องนอน เช่น การเปลี่ยนเสื้อผ้า การร่วมหลับนอน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นห้องนอนคนโสด สามารถตั้งหิ้งพระได้ แต่ไม่สมควรอย่ างยิ่งที่จะจัดหิ้งพระไว้ปล ายเตียงนอน

เพร าะถือเป็นการลบหลู่อย่ างมาก นอกจากนี้ ควรตั้งอยู่ห่างจากที่นอน เช่น หากห้องนอนมีพื้นที่ว่างพอ

ควรทำผ้าม่านหรือม่านกั้นแบ่งไว้ ด้วยเหตุที่ว่า เร าอาจนอนเผลอแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าองค์พระ

เหตุผลอีกประการ คือ หาก เร าต้องการนั่งสมาธิ เจริญภาวนาต่อหน้าองค์พระ

ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นก็คือ เมื่อเห็นเตียงหรือที่นอนแล้วจะทำให้ผู้นั่งเกิ ดความรู้สึกขี้เกียจ

จะทำให้นั่งได้ไม่นาน หรือ จิตไม่มีสมาธิอยู่กับการนั่งสมาธิก็เป็นได้

สำหรับเรื่องของการจัดตั้งหิ้งพระให้เหมาะสม ในกรณีที่ตั้งติดกับฝาผนัง

ควรตั้งหิ้งพระในตำแหน่งที่สูงกว่าศีรษะของคนเร า หรือ หากวางบนหลังตู้ก็ต้องดูขนาดความสูงด้วย

เพ ร าะหากตั้งหิ้งพระต่ำกว่าศีรษะคนเร า จะทำให้คนในบ้ านจะไม่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า

อาชีพการงานเติบโตช้า จะถูกลดตำแหน่งลดบทบ า ทสายงาน และที่สำคัญ หิ้งบูชาต้องสะอาด

หมั่นดูแลมิให้มีฝุ่นจับองค์พระหรือรูปเทพต้องสะอาด หากปล่อยให้หิ้งบูชาสกปรก

คนในบ้ านจะเจ็บป่วยและทำมาค้ าขายไม่ขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว ควรหมั่นเปลี่ยนน้ำเปล่ า และดอกไม้สดที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งเป็นประจำ

อย่ าปล่อยให้ดอกไม้แห้งเฉาค าทิ้งไว้ เพร าะจะทำให้คนในบ้ านมีชีวิตขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นั่นเอง