รวม สาเ หตุที่แอร์รถไม่เย็นสักที ทำเองได้ง่าย

1. น้ำย าแอร์ข าด

การใช้งานแอร์รถที่ย าวนาน จนลืมตรวจเ ช็คระดับน้ำย า

อาจทำให้มีปริมาณน้ำย าแอร์ไม่เพียงพอในการเพิ่มแรงดันเข้าแผงคอยล์เย็น

และไม่มีน้ำย าแอร์ไปดูดจับความร้อนภายในตัวรถ ทำให้แอร์รถไม่เย็นได้

2. ตู้แอร์รั่ว

สาเหตุนี้จะส่งผลถึงแรงดันน้ำย าแอร์ลดลง พูดง่าย ๆ คือน้ำย าแอร์จะหมดเร็วขึ้นจนแห้งไปในที่สุด

ดังนั้นควรตรวจเช็ครอยรั่วเมื่อรู้สึกว่าแอร์รถไม่เย็น โดยใช้ น้ำสบู่ร าดลงบนท่อ

ถ้าฟองสบู่ขย ายตัว แสดงว่ามีจุดรั่วแน่นอน ให้รีบหาวิธีแก้ไข

3. ระบบแผงระบ ายความร้อนหรือพัดลมหน้าแผงคอยล์ไม่ทำงาน

ระบบแผงระบ ายความร้อนหรือพัดลมหน้าแผงคอยล์ไม่ทำงาน ทำให้น้ำย าแอร์ไม่ระบ ายความร้อนออกมา

และน้ำย าแอร์ในแผงคอยล์มีอุณหภูมิสูง แล้วยิ่ งรถจอดนิ่งหรือมีจร าจรติดขัด

คอยล์จะยิ่งร้อนทำให้แอร์รถไม่เย็นกว่าตอนที่รถกำลังเคลื่อนที่

4. ลูกสูบภายในคอมเพรสเซอร์หลวม

เมื่อเร าเปิดแอร์หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วแอร์รถไม่เย็น แต่พอเร่งเครื่อง

แอร์จะเย็นขึ้น แสดงว่าลูกสูบภายในคอมเพรสเซอร์มีอาการหลวมแล้วหละครับ

เพร าะแรงดันน้ำย าแอร์ที่ออกมาจะมีน้อย ทำให้แรงดันน้ำย าที่ส่งเข้าแผงคอยล์เย็นมีน้อยอีกเช่ นกัน

5. วาล์วและดร ายเออร์อุดตัน

วาล์วและดร ายเออร์อุดตันไปส่งผลให้น้ำย าแอร์เข้าผ่านแผงคอยล์ได้ไม่เต็มที่

การดูดจับความร้อนภายในตัวรถจึงไม่มีประสิทธิภาพ สังเกตได้จากอุณหภูมิในตัวรถที่ไม่ค่อยเย็นและหลัก ๆ

เลยคือ มีเสี ยงดังจากตู้แอร์ ถ้าตรวจเช็คดูแล้วแน่ใจว่า วาล์วและดร ายเออร์เกิ ดอุดตัน

ควรเปลี่ยนทั้งสองพร้อมกัน เพร าะมันทำงานควบคู่กันครับ

6. สายพานคอมเพรสเซอร์หย่อน

เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แอร์รถไม่เย็น สังเกตจากเสี ยงสายพานจะดังขึ้น

ขณะที่คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน ดังนั้นการที่เร าปล่อยให้สายพานคอมเพรสเซอร์หย่อนจนเกินไปนั้นไม่ดีแน่

ควรปรับความตึงให้เหมาะสม

7. คลัตช์คอมเพรสเซอร์จับไม่สนิท

คลัตช์คอมเพรสเซอร์จับไม่สนิททำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าน้อยเกินไปไม่เพียงพอที่จะส่งมาที่คลัตซ์คอมเพรสเซอร์

ทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานสดุด แอร์ในรถจึงเย็นบ้ างไม่เย็นบ้ าง

จึงควรตรวจเช็ คในส่วนของระบบสายไฟ ชุดสวิตซ์เซ็นเซอร์ และหน้าคลัทช์ให้เรียบร้อย

8. ใช้ น้ำย าแอร์ผิดประเภท

การใช้ น้ำย าแอร์ผิดประเภททำให้ แอร์รถไม่เย็น ได้ และอาจเกิ ดผลเ สียตามมา

เพร าะถ้าแรงดันของน้ำย าแอร์สูงขึ้นเป็นระยะเวล าติดต่อกันเป็นเวล านาน

อุปกรณ์และตัวคอมเพรสเซอร์ในระบบจะเสี ยหาย