เล็งให้เฉพาะกลุ่ม ไม่หว่านแห คนละค รึ่ง เฟส 5

วันที่ 20 พฤษภาค ม 2565 มีร ายงานว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์

รองนายกรั ฐมนตรีและรมว.พลังงานให้สัมภาษณ์ภ า ยหลังเสวนาหัวข้อ มองเศร ษฐกิจโลก

สะท้อนเศร ษฐกิจไทย ในงาน BETTER THAILAND 2022 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาค ม 2565 ถึงโครงก ารค นละครึ่งเฟส 5 ว่า

ส่วนโครง ก ารคนละครึ่งเฟส 5 หรือจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่ จะเฉพ าะเจ าะจงมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการทั่วไป

แต่ก่อนเป็นคนละครึ่งแบบวงกว้าง ตอนนี้กำลังพิจ ารณาดูอยู่ว่า ถ้าเศรษ ฐกิจไปได้

การสร้ างร ายได้จากการเปิ ดประเทศ การส่งออกไปได้ อาจจะต้องดูว่า กลุ่มไหน

ซึ่งกำลังประเมินอยู่ อาจจะดูเกณฑ์ร ายได้ เกณฑ์จังหวัด เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วยังไม่ดีขึ้น

เรื่องการเยี ยวย าอาจจะน้อยลงไป อาจจะมุ่งเน้น มุ่งเป้าในบ างส่วน

บางจุดมากขึ้น หรือกลุ่มค นบ างกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสิ นค้ าร าค าแพงมากขึ้น

ด้านนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ต้องติดต ามและประเมินตัวเลข

สถานการณ์เศร ษฐกิจ การใช้จ่ ายด้านอุปโ ภคบริโ ภค ไตรมาสแรกปี 65

ประมาณร้อยละ 3.9 ถือว่าใช้ได้ เพร าะฉะนั้น ในภาวะที่ CV-19 คลี่คลาย

เศร ษฐกิจกลับมาทำงานได้ โครงก ารต่ าง ๆ ก็ต้องพิจารณ าถึงความ

จำเป็นว่าเราจะโครงก ารคนละครึ่งเฟส 5 ต่อหรือไม่ทำต่อ

เมื่อถามว่า โครงการค นละครึ่งเฟส 5 อาจจะให้บ างกลุ่ม เฉพ าะเจ าะจงมากขึ้น

นายอาคมกล่าวว่า ก็ต้องไปดูว่า กระทบในเรื่องอะไร ถ้ากระทบในด้านพลังงานก็มี

มาตรก ารด้านพลังงาน ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้เงิ นกู้ก้อนที่ยังเหลืออยู่

ต้องไปดูว่าใครได้รับความเดือดร้อน เพร าะคนละครึ่งเป็นโครงก ารกระตุ้นเศร ษฐกิจ

ทั้งคนที่มีร ายได้น้อย และคนที่มีร ายได้มาก มีสิ ทธิหมด เพื่อให้เ กิดการใช้จ่ายบริโ ภคมากขึ้น

แล้วต้องไปดูว่า คนที่มีร ายได้น้อยก็อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐส่วนหนึ่งอยู่แล้ว

เมื่อไหร่ก็ต ามที่ทำโครงการค นละครึ่งก็มีเรื่องของบัตรสวั สดิการ

เมื่อถามว่า ค นละครึ่งยังไม่จำเป็นต้องออกมาตอนนี้ใช่หรือไม่ นายอาคมกล่าวว่า

อย่ าใช้คำว่าไม่จำเป็น หม ายความว่า ต้องค่อย ๆ เฟสเอาต์ เพร าะถ้าเศร ษฐกิจดี

คนมีร ายได้มากขึ้น ความจำเป็นที่จะเข้าไปสนับสนุนคนละครึ่งอาจจะน้อยลงไป อาจจะต้องถอยออมา

โครงการค นละครึ่งให้ทั่วไป แต่ที่ให้อยู่ขณะนี้ 30 ล้ านค น ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิกันจริง ๆ

ประมาณ 29 ล้านค น ทุกคนมีสิ ทธิอยู่แล้ว เงิ นที่เหลือคงไม่มาก ไม่พอเอามาทำโครงการ

คนละครึ่งเฟส 5 เพร าะเฟสหนึ่งใช้เงิ นเยอะ ค นละครึ่งเฟส 5 อาจจะไปดูว่า

กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่ให้ความช่วยเหลือ ไม่อยู่ในบัตรสวั สดิการฯ

เข้าโครงการค นละครึ่งไม่ได้ เพร าะมีเกณฑ์ อาจจะให้เหมือนกับให้กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ต้องไปดู เพร าะใช้เงิ นเยอะ

เมื่อถามว่า รั ฐจะช่วยออกครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมหรือไม่ นายอาค มกล่าวว่า ยังตอบไม่ได้

เพร าะเศรษฐกิจพอมันดีขึ้นคนก็ไปทำงาน คนที่ใช้คนละครึ่งก็เริ่มมีรายได้จากการทำงานแล้ว

แต่โครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่เอาไปช่วยคนที่ตกงาน หรือทำงานอยู่แล้วถูกลดเงินเดือน

ตอนนี้ค นเริ่มมีร ายได้กลับมาปกติ เร าไปสนับสนุนแบบเดิมคงไม่ได้

ต้องเอาเงินไปใช้ในส่วนที่จำเป็น ในเรื่องของการลงทุนมากกว่า

อย่ างไรก็ต าม คนละครึ่งเฟส 5 อาจให้เฉพาะกลุ่ม

ได้ไม่ครบทุก ค น ให้เฉพ าะกลุ่มเปร าะบ าง ทบทวนเ กณฑ์ให ม่