ร าคาทองคำวันนี้

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าคาทองคำวันนี้ (10 ส.ค. 2565) ขยับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับร าคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ โดยร าคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 30,600 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาค มค้ าทองคำ ที่เผยแ พร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 14.06 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,000 บ าท

ขายออกบ าทละ 30,100 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 2

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,455.88 บ าท

ขายออกที่ร าค า 30,600 บ าท ขณะที่ ร าคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,790.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 10 ส.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,000 บ าท

• ขายออก บ า ทละ 30,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,455.88 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,600 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,950 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,050 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,410.4 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,550 บ าท