มีเฮ เงิ นประกันสังค มนำออกมาใช้ก่อนได้

นายสุชาติ ชมกลิ่ น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแ รงงาน กล่าวภายหลังการประชุมครม. ว่า

ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการร่างพระร า ชบัญญัติประกันสังค ม

โดยจะปรับปรุงแก้ไขสิ ทธิประโยช น์กองทุนประกันสังค ม กรณีชร าภาพ

ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเ งินกรณีชราภาพบ างส่วนออกมาใช้ก่อน ในรูปแบบ 3 ขอเลือก ขอคืน และขอกู้ ได้แก่

1. กรณีให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกรับเ งินบำนาญ ช รา ภาพ

หรือเงินบำเหน็จช รา ภาพ (ขอเลือก)

2. กรณีให้ผู้ประกันต นสามารถนำเ งินกรณี ช รา ภาพ บ างส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (ขอคืน)

3. กรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเ งินกรณี ช รา ภาพ

บ างส่วนไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้เ งินกับธนาค ารหรือสถาบันการเงิ นได้ (ขอกู้)

นอกจากนี้ ยังเพิ่มสิ ทธิประโยช น์กรณีอื่น อาทิ ให้ประโยช น์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ

เพิ่มเงิ นทดแทนการขาดร ายได้กรณี ทุ พ พล ภาพจากร้อยละ 50 ของค่ าจ้าง

เป็นร้อยละ 70 ของค่ าจ้าง ให้ประโยช น์ทดแทนในกรณี คล อด บุตร

เพิ่มระยะเวล าในการจ่ายเงิน สงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ คล อด บุตร

โดยเหมาจ่ายในอัตร าครั้งละร้อยละ 50 ของค่ าจ้ างจากเดิมเป็นระยะเวล า 90 วัน

เป็นระยะเวล า 98 วันหรือระยะเวล าตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

รวมทั้งให้ประโยช น์ทดแทนในกรณีสงเคร าะห์บุตรโดยให้ผู้ประกันต นที่สิ้ นสภาพการเป็นลู กจ้าง

และภายหลังการสิ้ นสภาพเป็นผู้ประกันตน ได้รับประโยช น์ทดแทนในกรณีสงเคร าะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมร่ างพ.ร.บ.ประกันสังค ม 2533

เพื่อเพิ่มสิท ธิประโยช น์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รวมทั้งเป็นการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย

เพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุได้รับความคุ้มครอง และได้รับสิ ทธิประโยช น์ในระบบประกันสังค ม

สร้ างหลักประกันทางสังค มที่เพิ่มมากขึ้นกับผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบประกันสังค มด้วย

นายสุชาติ กล่ าวอีกว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่ าว เป็นการแก้ไขในรอบ 30 ปี

เพื่อสร้ างความยืดหยุ่นให้กับประชาช นที่อยู่ในระบบประกันสังค มได้มีความหล ากหล าย

ในการใช้เ งินในหลักประกันของตนเอง โดยหลังจากนี้ต้องส่งร่ างพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้กฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้อง

จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาในสภาผู้แทนร าษฎร ก่อนจะมีการประกาศใช้ต่อไป