เหรียญแบบไหนช่วยคุ้มภัย ป้องกันอันตร าย

คนโบร าณเ ชื่อว่า เหรียญ 1 บ าท พญาครุฑ ปี17

เมื่อพกติดตัวแล้ว จะช่วยคุ้มภั ย ป้องกันอันตร าย

ให้กับคนที่พกได้อย่างดี ไม่มีสิ่งไม่ดี มาทำให้กังวลใจอีกต่อไป

สำหรับ เหรียญ 1 บ าทตร าพญาครุฑ ปี 2517 เรียกได้ว่าเป็น

วัสดุเหรียญศักดิ์สิ ทธิ์ที่ประกอบไปด้วยทองแดง

ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ นิกเกิลอยู่ 25เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักที่ 7 กรัม

เส้นผ่ าศูนย์กล าง 25 มิลลิเมตร

ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวรัชกาลที่ 9 อ่านได้บริเวณของขอบเหรี ยญ

นั้นด้านฝั่งบนซ้ายมีพระปรม าภิไธย ‘ภูมิพล อดุลยเ ดช’

เส้นทางด้านขวานั้นมีข้อความว่ารัชกาลที่ 9 ทางด้านล่ างของเหรียญ

มีข้อความบ่งบอกถึงมูลค่าเหรียญนั่นก็คือ 1 บ าท

ทางด้านหลังเป็นตร าพญาครุฑ เหรียญรุ่นนี้ผลิตมากถึง 200,000 ล้ านเหรียญ

วันที่ประก าศใช้เป็นวันที่ 25 เมษายนปี 2517 ต่อมารั ฐบ าล

ได้เลิกใช้เหรียญ 1 บ าท ซึ่งเป็นเหรียญใหญ่

มีต้นทุนในการผลิตสูง และในปัจจุบันได้ผลิตเป็นเหรียญเล็กขึ้นมาแทน

ซึ่งเหรียญ 1 บ าทรุ่นเก่านั้นมีหล ายรุ่น เมื่อรั ฐบ าลประกาศ

ยกเลิกใช้ไปแล้ว ประชาช นส่วนใหญ่ใครมีเก็บสะสมไว้

ถือว่าเป็นบุคคลที่โ ชคดี

ทำให้คนรุ่นหลังแทบไม่ทร าบเลยว่าในอดีตนั้นมีธนบัตรหรือเหรียญช นิด

ต่ างๆนั้นมีอะไรบ้ าง พอเวล าล่วงเลยผ่ านมาเป็น

เวล านับสิบๆปีหรือเป็นร้อยปี ธนบัตรหรือเหรียญบ างรุ่น

บ างช นิดที่ห า ย ากมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ส่วน“เหรียญ 1 บ าท พญาครุฑ ปี2517” ด้วยความเ ชื่อของอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของพญาครุฑ

มีความขลังแม้ว่าไม่ได้ผ่ านการปลุกเสกแต่อย่างใด

โดยอาศัยรูปลักษณ์ เลขศ าสตร์จากดวงดาวและโหร าศ าสตร์ ถูกต้องต ามหลักการทุกประการ

เป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิ ทธิ์แก้อาถรรพ์ ขับไล่ภู ตwีปี ศ า จ จึงนิยมพกติดตัวกันเป็นประจำ

อำนาจพญ าครุฑ

สิ ทธิอำนาจพญาครุฑสั ต ว์กายสิ ทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดส า

มารถจัดการได้มีอายุยืนเสมือนว่า เป็นอมตะนั้น

นับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พย าย ามค้นคว้า

และเส าะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่ าว จนเกิดการ

สร้ างเครื่องร างต่ าง ๆ ขึ้น อำนาจพญาครุฑส ามารถ

จำแนกได้ถึง 8 ประการ โดยนับเอาอำนาจหลัก ๆ ได้ดังนี้คือ

– ทำมาค้ าขายดีเป็นสื่อนำโ ชคล าภนานาประการ

– สามารถลบล้ างอา ถ ร ร พ์ และคุณไสย์ทั้งปวง ภู ตwี ปิ ศ าจกลัวไม่กล้ าเข้าใกล้

– ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภั ยเป็นคงกระพัน

– เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชี วิตหน้าที่การงาน

– เป็นเมตต ามหานิยม

– นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้

– เป็นมหาอำนาจอันยิ่ งใหญ่ เป็นสิ ทธิอำนาจอันเฉียบข า ด

– สั ต ว์ เขี้ยวงาส ารพัด ไม่กล้ ากล้ำกร ายเข้าใกล้

เพร าะเกรงตบะบ ารมีขององค์พญ าครุฑเป็นที่สุด