คนละค รึ่งเฟส 5 ใครมีสิ ทธิ์ได้บ้ าง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรั ฐมนตรี และ รมว.พลังงาน

เ ปิดเผยถึงโครงการคนละค รึ่ง เฟส 5 ว่า ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่า

จะเป็นรูปแบบไหน และอาจทำแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการทั่วไป

เหมือนในครั้งก่อน ๆ ที่รั ฐบ าบทำคนละค รึ่งออกมาแบบวงกว้าง

“ตอนนี้ กำลังพิจารณาดูอยู่ว่า ถ้าเศรษ ฐกิจไปได้ การสร้ างร ายได้จากการเ ปิดประเทศ

การส่งออกไปได้ อาจจะต้องดูว่า กลุ่มไหน ซึ่งกำลังประเมินอยู่ อาจจะดูเกณฑ์ร ายได้

เกณฑ์จังหวัด เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วยังไม่ดีขึ้น”

รองนายกรั ฐมนตรี ระบุว่า หากการดำเนินการโครงการคนละครึ่ งเฟสใหม่ออกมาได้

อาจจะมุ่งเป้าในบ างจุดมากขึ้น เข่ น กลุ่มคนบ างกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าร าค าแพง แต่ตอนนี้กำลังพิจารณา

ก่อนหน้านี้ รองนายกรั ฐมนตรี ยอมรับว่า ขณะนี้แผนต่าง ๆ กระทรวงการคลัง

กำลังอยู่ระหว่างการประเมินและจะผลักดันออกมาในช่วงจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งยืนยันว่า

ตอนนี้ยังมีเ งินกู้เหลืออยู่เพียงพอ ประมาณ 4 หมื่นล้ านบ าท โดยจะพิจารณาจังหวะที่เหมาะสม

เช่ น สถานการณ์ในยุโรปยืดเยื้อหรือรุนแ รง ก็จำเป็นต้องกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ

ด้านนายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่ าวถึงเรื่องนี้ว่า

คนละครึ่ งเฟส 5 ที่มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะให้บ างกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ก็ต้องไปดูว่า ใครได้รับผลกระทบในเรื่องใด หากกระทบในด้านพลังงานก็มีมาตรการด้านพลังงาน

เพร าะคนละครึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศร ฐกิจ ทั้งคนที่มีรายได้น้อย ร ายได้มาก มีสิ ทธิหมด เพื่อให้เ กิดการใช้จ่ายบริโภคมากขึ้น

อย่ างไรก็ตามยอมรับว่า ตอนนี้ต้องติดตามและประเมินตัวเลขสถานการณ์เศร ษฐกิจ

การใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภค ซึ่งจากข้อมูลไตรมาสแรกปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 3.9% ถือว่าใช้ได้

ดังนั้นในช่วงที่สถานการณ์ CV คลี่คล าย เ ศรษฐกิจกลับมาทำงานได้

จึงต้องพิจารณาถึงความจำเป็นว่า คนละครึ่ งเฟส 5 จะทำต่อหรือไม่

“ต้องค่อย ๆ เฟดเอาต์ เพร ะถ้าเศร ษฐกิจดี คนมีร ายได้มากขึ้น ความจำเป็นที่จะเข้าไปสนับสนุน

คนละครึ่ งอาจจะน้อยลงไป อาจจะต้องถอยออมา โดยที่ผ่ านมาโครงการคนละค รึ่ง

ได้ให้แบบทั่วไป 30 ล้ านคน ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิกันจริง ๆ ประมาณ 29 ล้ านคน

ส่วนเงิ นที่เหลือคงไม่มาก ไม่พอเอามาทำโครงการคนละค รึ่งเฟส 5 เพราะเฟสหนึ่งใช้เงิ นมาก”

รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ

สำหรับโครงการคนละค รึ่ง เฟส 4 ซึ่งสิ้ นสุดไปเมื่อสิ้ นเดือนเมษายน 2565 พบว่า

มีผู้ใช้สิ ทธิทั้งหมด 26.27 ล้ านร าย มียอดการใช้จ่ายรวม 61,835.1 ล้ านบ าท แบ่งเป็น

ผู้ใช้สิ ทธิที่เป็นประชาช นที่เข้าร่วมโครงการคนละค รึ่ง เฟส 3 จำนวน 25.46 ล้ านร าย

มียอดใช้จ่าย 60,002.8 ล้ าน บ าท

ผู้ใช้สิท ธิที่เป็นประชาช นทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละค รึ่ง เฟส 3 จำนวน 8.06 แสนร าย

มียอดใช้จ่าย 1,832.3 ล้ านบ าท