ร ายละเอียด ให้ปิดโรงเรียนกว่า 437 แห่ง

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 ที่ศ าล าว่าการกทม. นายเกรียงไกร จงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เปิ ดเผยว่า ออกประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคร าว

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพ ร่cv-19 ยังไม่ดีขึ้น

ขณะเดียวกันคณะก รรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

มีประกาศกำหนดให้เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และผู้ว่าร าชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พ.ค.นี้

ซึ่งในการปฏิบัติงานในวันดังกล่ าวได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ และอาค ารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดกทม.

รวมทั้งข้าร าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกร รมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ซึ่งมีความเสี่ ยงในการสัมผัสcv-19

.

ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามระเบี ยบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคร าว

เนื่องจากเห ตุพิเ ศษ พ.ศ.2543 ข้อ 5 (3) ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 23 พ.ค.นี้ เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและทำความสะอาดอาค ารสถานที่

และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้ อและปลอดภัย

ก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง

.

ขอบคุณข้อมุล siamnews