แนะนำ 4 เคล็ดลับ กำจัดกลิ่นจากแอร์ในบ้ าน

แนะนำ 4 เคล็ดลับ กำจัดกลิ่นจากแอร์ในบ้ าน

1. ถอดแผ่นกรองอากาศไปล้ าง

หากแอร์ถูกเปิดใช้งานเป็นประจำ แผ่นกรองอากาศก็ยิ่งสกปรกมากขึ้นตามไปด้วย! ให้เพื่อนๆ

ถอดแผ่นกรองอากาศออกไปทำความสะอาดบ้ าง โดยการฉีดล้ างด้วยน้ำเปล่ า

หรืออาจใช้ น้ำย าล้ถอดแผ่นกรองอากาศไปล้ าง างจานหรือผงซักฟอกแบบผสมเจือจางมาช่วยในการทำความสะอาด

เมื่อเสร็จแล้วผึ่งลมให้แห้ง โดยหลีกเลี่ยงการทำให้แห้งด้วยแสงแดด เพร าะอาจทำให้พล าสติกเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดได้

2. ฉีดสเปรย์ล้ างแอร์เข้าที่แผงคอยล์เย็น

ทำความสะอาดกำจัดกลิ่นอับเข้าไปอีกชั้น โดยใช้สเปรย์สำหรับล้ างแอร์ ฉีดให้ทั่วแผงคอยล์เย็น

แล้วปล่อยให้โฟมทำความสะอาดประมาณ 15 นาที สิ่งสกปรกต่างๆ

จะไหลลงมาพร้อมโฟมทางท่อน้ำทิ้ง ใช้กระบอกฉีดน้ำ ฉีดน้ำเปล่ าเพื่อล้ างแผงคอลย์เย็นอีกครั้ง

แล้วปล่อยให้แผงคอยล์เย็นแห้งสนิท ก่อนเริ่มใช้งานใหม่อีกครั้ง ประมาณ 1 ชั่วโมง

3. กำจัดเมือกในถาดน้ำทิ้ง

หากแอร์ยังมีกลิ่นเหม็นอับอยู่ ต้องลองดูในถาดน้ำทิ้ง!

เพร าะถาดน้ำทิ้งของแอร์บ างเครื่อง เต็มไปด้วยเมือก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลิ่นอับ!

ถอดออกมาทำความสะอาดด้วยน้ำย าล้ างห้องน้ำ หรืออะไรก็ตามที่มีกรดไฮโดรคลอริคซะ … เมือกตัวร้ าย ต้องกำจัด!

4. ย้ ายตำแหน่งท่อน้ำทิ้ง ออกจากท่อระบ ายน้ำ

ในบ างกรณีกลิ่นเหม็นอับก็เกิ ดจากอากาศที่ไหลย้อนขึ้นมาทางท่อน้ำทิ้ง

โดยเฉพาะท่อน้ำทิ้งที่ต่อตรงเข้ากับท่อระบ ายน้ำ ทำให้กลิ่นถูกดูดย้อนขึ้นมาได้

แก้ไขโดยให้ย้ ายตำแหน่งของท่อน้ำทิ้ง ออกห่างจากท่อระบ ายน้ำซะ!