คนที่ทำการค้ า ขาย ควรปลู กต้นไม้แบบไหนบ้ าง เรียกทรั พย์

รวม 5 ต้นไม้มงคล ช่วยในการค้ า ขายคนที่ทำการค้า ขาย ควรปลู กต้นไม้แบบไหนบ้ าง เรียกทรั พย์

1. ต้นเศ รษฐีรว ยทรั พย์

ต้นเศร ษฐีรว ยทรั พย์หรือต้นเศรษ ฐีมีท รัพย์ มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Philodendron sp. ‘Setthimisap’

เป็นต้นไม้มงคลที่เชื่ อว่า จะส่งเสริมให้มีบ ารมีและค้ าขายร่ำรว ยตามชื่อของต้น

จัดอยู่ในกลุ่มไม้ประดับล้มลุก มีใบหนาสีเขียวสด รูปหอก ปล ายแหลม โคนตัด

ขอบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย มีเส้นกล างใบสีเขียวอ่อน ก้านใบหนาและแข็ง ส่วนดอกมีสีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบ

2. ต้นเงิ นไหลมา

ต้นเงิ นไหลมา มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Syngonium podophyllum

เป็นต้นไม้มงคลนามที่เชื่ อกันว่าจะทำให้เกิ ดความร่ำรว ย มั่งคั่ง

และมีเงิ นทองไหลมาเทมาตามชื่อของต้น โดยต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเถาย าว

เลื้อยได้ไกลประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นสีเขียว กลม เกลี้ยง เป็นข้อห่าง ๆ

และมีร ากออกตามข้อ ส่วนใบมีสีเขียวปนเหลืองเล็กน้อย ปล ายแหลม และเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบ

3. ต้นนางกวัก

ต้นนางกวัก มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Alocasia cucullata (Lour.) G.Don

เป็นต้นไม้มงคลนามอีกหนึ่งชนิด มีความหมายสื่อถึงการกวักเรียกเงิ น เรียกทอง

และเรียกความเป็นมงคลต่าง ๆ โดยต้นนางกวักจะมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก

สูงประมาณ 30-60 เซนติเมตร มีหัวอยู่ใต้ดิน มีก้านตั้งตรงจากลำต้น ส่วนใบเป็นรูปหัวใจ

ปล ายแหลม คล้ ายใบโพธิ์ มีเส้นใบหรือร่องใบตื้นแต่ชัดเจน ก้านใบค่อนข้างย าวเชื่ อมถึงกัน

ส่วนดอกมีสีเขียวอ่อนออกบริเวณกาบใบ นิยมขย ายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ โดยสามารถแตกหน่อออกเป็นต้นใหม่ได้เรื่อย ๆ

4. ต้นเศร ษฐีรับเ งิน

ต้นเศร ษฐีรับเ งิน มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Dieffenbachia Camilla

เป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่มีชื่อเป็นมงคล อีกทั้งยังสามารถดูดสารพิษได้

แถมมีรูปทรงและสีสันที่สวยงามคล้ ายหินอ่อน มีใบเป็นรูปใบพายสีขาวอมเหลือง

มีขอบสีเขียว จัดเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกับสาวน้อยประแป้ง นิยมขย ายพันธุ์ด้วยการปักชำ

โดยจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ส่วนการดูแลก็ให้รดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ

5. ต้นใบนาค

ต้นใบนาค มีชื่อวิทย าศาสตร์ว่า Pseuderanthemum atropurpureum. เป็นต้นไม้มงคลที่เชื่ อ

กันว่าจะทำให้มีเ งินมีทอง อีกทั้งใบนาคยังมีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำไปประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาได้ด้วย

โดยต้นใบนาคมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่ม สูงประมาณ 1-2 เมตร กิ่งก้านพุ่งตรงขึ้นด้านบน

ใบมีลักษณะคล้ ายรูปหอก ปล ายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ ออกสีเขียวอมม่วง สีขาวม่วง

และสีชมพูเข้มคละ ๆ กัน ส่วนดอกออกเป็นช่อสั้น ปล ายบ านสีม่วง อยู่บริเวณยอด