วิธีออมเงิ นง่าย ไม่มีอด

อย ากมีเ งิ นเก็บก็มีมีวินัย หล า ยคนอาจจะบอ กว่าร า ยจ่ ายเยอะจะให้เก็บได้ยังไง

แต่เราจะบอ กว่าการเก็บเ งิ นเร าไ ม่จำเป็นต้องเก็บทีล่ะมากๆ

หรือต้องมีเ งิ น ม ากๆถึงจะเก็บได้ เพราะบางคนเขาเ งิ นเดือน ม ากแต่เขาก็สามารถเก็บเ งิ นได้

หากคุณอย ากมีเ งิ นเก็บลองเริ่มจากทีละเล็ก แล้วฝึกให้เป็นนิสัย หากเร ามีวินัยมากพอ การเก็บเ งิ นก็ไ ม่ใช่เรื่องที่ย าก

วันนี้เร าได้นำแนวคิดการออมเ งิ น ด้วยแบงค์ 50 บ า ท เป็นประจำทุกวัน ม าเป็นแง่คิดกับทุกคนในการเก็บเ งิ นกัน

เพียงเก็บเ งิ นด้วยแบงค์ 50 บ า ท จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้และหล า ยคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือ

ฉะนั้นวันนี้ เร ามีคำตอบถ้าคุณเริ่มเก็บเ งิ น วันละ 50 บ า ทเป็นประจำทุกวัน ใน 1 ปี

คุณจะมีเ งิ นเก็บ 18,250นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเ งิ น 182,500 บ า ท หากเก็บวันละ 100 บ า ท ใน 1 ปี

จะมีเ งิ นเก็บ 36,500 แล้วภายใน 10 ปี คุณจะมีเ งิ น 365,000 บ า ท

แต่หากคุณไ ม่เก็บเลยมีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้ าคุณ ก็ไ ม่มีอะไรกับเขาหรอ ก อีกกี่สิบปี ก็ไ ม่มี มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละ

ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวชาญศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิต ตัวเองอยู่เรื่อยๆในระยะเวลา5 ปี

คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้าและถ้าคุณตั้งใจทำ

คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาข าใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่

ถ้าวันนี้คุณมัวแต่ ทำตัวเป็นจิตอ าส าเรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง

หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไ ม่เคยเกิดประโยชน์เลยคิดแต่เรื่องที่ไ ม่ได้เ งิ น กี่ปีๆ

ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่นเรื่องที่เก็บเ งิ นนี่แหละหล า ยคน ม ักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับ

เรื่องไ ม่เป็นเรื่อง หรือไ ม่ได้ประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องที่ไ ม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองเลย

จนไ ม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเองฉะนั้น

เร าจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่นถ้าไ ม่เกี่ยวเร า

ไ ม่ต้องอย า กรู้ทุกอ ย่ างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอ ย า กบอ กก็พอ

จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดีให้มีประโยชน์เวลาของคุณมีจำกั ด อ ย่ าเสี ย

เวลาไปกับเรื่องของคนอื่นสิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่งผ ลต่ออนาคตของคุณได้

ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน อย ากมีเ งิ นเก็บหรือไ ม่มี คุณกำหนดได้