อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา 2565 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาค ม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8

เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงค์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง

ตลอดระยะเวล าฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวล า 3 เดือน โดยไม่ไปค้า งที่อื่น หรือที่เรียกกันว่า “จำพรรษา”

ซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน พุทธศาสนิกชนก็จะมีการตักบ าตร เข้าวัดทำบุญ

ฟังธรรมเทศนา ถวายสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ แด่พระสงฆ์ รวมไปถึงการถวายเทียนพรรษา

ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมา ซึ่งเชื่อว่าเมื่อถวายเทียนพรรษา ผู้ถวายจะได้รับอานิสงส์ ดังนี้

ทำให้เกิ ดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ล าภ ยศ สรรเสริญ

ทำให้คลี่คล ายเรื่องร าวต่างๆ ที่มีปั ญหาให้ร้ ายกล ายเป็นดี

เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

เป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหล าย

เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

เมื่อล าลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

หากบ ารมีมากพอ ย่อมทำให้เ กิดด วงต าจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพ าน