หล ายคนยังไม่รู้ว่าเก็บทองดีอย่ างไร

มีคนไทยจำนวuไม่น้อยที่มักซื้อ ทองคำ เก็บไว้ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ

ยิ่งในช่วงเห ตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ ทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี

1. ใช้แทนการเก็บเ งิน เก็บเงิ นสด ย า ก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำ เป็นสินทรั พย์ตัวหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิ น

สำหรับผู้ที่เก็บเ งินไม่อยู่หรือผู้ที่ต้องการสร้ างวินัยในการออมเงินโดยการเก็บทองแทน

การเก็บเ งินนั้นก็เหมือนกับการฝากเงิ นประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงิ นเป็นสะสมทองคำแทน

2. ใช้จ่ายในย า มเจ็ บไ ข้ได้ป่ วย

ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เป็นอีกหนึ่งร ายจ่ายสำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง

โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่ม ๆ สา ว ๆ

โอกาสเ กิด โ ร ค ร้ า ย ก็สูง

ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่ าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย , ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่า รั ก ษ า

ค่อนข้างสูงฉะนั้นต้องมีเงิ นเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงิ นสด มีสภาพคล่องสูง

3. สำรองการเงิน ใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลู กไม่พอ เครี ย ดหนักมาก

เร าคงจะเคยเห็นข่า ว ผู้ปกครองนำทองมาขายในช่วงเ ปิดเทอมกันเยอะมาก ๆเนื่องด้วย

ค่ าใช้เรื่องเรียนต่อลู ก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่ อแ ม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงิ นที่ดี

หรือวางแผนแล้วแต่เงิ นไม่พอใช้จริง ๆ ก็ได้ทองคำ นี้ละ มาช่วยให้ผ่ านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้

4. ให้เป็นของขวัญลู ก ในวันสำคัญ ลู กรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำ เป็นสมบัติที่มีมูลค่ า หล ายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมร ดก ตกทอดให้แก่ลู กหล านเอาไว้เป็นทุนสำรองการเงิ น

หรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญ ๆเช่ น วันแต่งงานวันสงกร านต์ , วันตรุษจีน ฯลฯ

ซึ่งลู กหล านก็นำทองเหล่ านี้ไปต่อยอดทางการเงิ นอีกทอดหนึ่งได้

5. เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงิ นเก็บเหลือน้อย ไม่ อ ย า ก กู้หนี้

แ ม้ว่า ทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอกเบี้ย ให้เหมือนสินทรั พย์อื่น ๆ แต่ ร าค าส่วนต่าง

คือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อลงทุน มีหล ายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็ก ๆ น้อย ๆ

6. ใช้ป้องกัน อัตต าเงิ นเฟ้ อ ข้าวของแพงขึ้น เงิ นเก็บแทบไม่เหลือ

“อัตร าเงิ นเฟ้ อ” คือศั ต รู ตัว ฉกาจ ที่ทำให้เ งินมีมูลค่ าลดลง เพร าะหากเกิ ดภาวะเงิ นเฟ้ อ

หมายความว่า..สิ นค้ าและบริการต่างๆ จะมีร าค าแพงขึ้น , ต้องใช้เงิ นซื้อมากขึ้น เช่ น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ร าค าก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30 บ าท ปัจจุบันถ้วยละ 40 บ าท เป็นต้น

ซึ่งจะส่งผลต่อเงิ นเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ

7. สินทรั พย์ทางเลือก กระจายความ เ สี่ ย ง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตก จะได้อุ่นใจ

ความเสี่ ย ง ที่ว่านี้ คือความ เ สี่ ย งของค่ าเ งิน , มีห ลายประเทศเก็บสำรอง ทองคำ เอาไว้

เพื่อป้อ ง กันการเกิ ด วิ ก ฤ ต ทางการเงิ นเห ตุการณ์ฉุ ก เ ฉิ นทั่วโลก

ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวuไม่น้อยที่ซื้อทองเก็บไว้เพื่อเป็นการลงทุน

และกระจายความ เ สี่ ย ง ของสินทรั พย์อื่น ๆดังนั้น อย่ างน้อยการมี ทองคำ ติดตัวไว้

ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงิ นสำรองอยู่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจ

ได้ว่ามีหลักประกันการเงิ นหากเกิ ดปั ญหาได้ดีมาก