ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้

ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้ (12 ก.ค. 65) ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 40.05 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 39.78 บ าท

ขณะที่ร าค าน้ำมันดีเซลล่ า สุด ร าค าอยู่ที่ 34.94 บ าท

ดีเซล B7 ร าค า 34.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 49.36 บ าท

ขณะที่ร าค าน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

สรุปร า ค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 40.05 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 39.78 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 38.94 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.44 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 49.36 บ าท

หมายเ หตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.