คนมีที่ดินเปล่ าควรรู้ไว้ จะได้ไม่เสียเปล่ า

การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คือ การที่โดนแ ย่งก ร ร มสิทธิ์ที่ดินบนที่ที่มีเจ้าของอยู่แล้ว

โดยการแสดงตัวเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นๆ และได้ครอบครองทำประโยชน์ติ ดต่อ กันเป็นเวลา 10 ปี

การปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่า โดยไ ม่ใส่ใจนั้นทำให้เร าสูญเ สี ยไปได้เช่นกันนะ

และน้อยคน มากที่จะรู้เรื่องนี้ ต ามหลักกฎหมายแล้วหากเร าปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าไ ม่ทำอะไรกับมันเลยนั้น

หากมีคนเข้าไปปลูกบ้ าน สร้ างที่อยู่อาศัย นาน ๆ ไปเรื่อย ๆ

สิทธิ์ในการถือครองเป็นเจ้าของจะกล า ยเป็นของผู้นั้นโดยปริย ายทันที

แม้ว่าเราจะถือโฉนดอยู่เป็นเจ้าของก ร ร มสิทธิ์แต่ถ้ามีผู้บุกรุกเราควรจะรีบจัดการต ามหลักกฎหมาย

เ พ ร า ะไ ม่เช่นนั้นที่ดินแปลงที่ว่างเปล่านั้นจะกล า ยเป็นของคนอื่นไปแบบง่าย ๆ เลย

วันนี้เร าเลยจะพามาดูวิ ธีดูแลไม่ให้เ สี ยที่ดินเปล่าให้คนอื่นไป ทำได้ดังนี้

1 ที่ดินที่เร ามีนั้นใช่ว่าเป็นของเร าแล้ว แล้วไ ม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด

การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแล ที่ดินของตนเอง อ ย่ า ง น้อยปีละ 1 ครั้งเป็น อ ย่ า ง ต่ำ

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไ ม่มี คนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง

อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า น ละแวกใกล้เคียง หรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลง ในที่ดินของตนเองได้

3 ให้เร าดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้น อยู่ที่เดิมหรือไ ม่มีการชำรุด เ สี ยห า ยหรือห า ยไปหรือไ ม่

หรือมีการเคลื่อนย้ ายหรือไม่ เ พ ร า ะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

4 หากมีเห ตุก ารณ์หลัก หมุดที่เราปักเอาไว้ห า ย ให้รีบแจ้ง

ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเ รื่องกับกรมที่ดินทำใน ขั้นตอนถัดไป

5 ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี

เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ เ พ ร า ะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

6 หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดิน ให้ทำการ พู ด คุ ยตกลงกัน ให้เรียบร้อยว่าจะทำการเช่าหรือทำการซื้ อ

เพื่อที่จะไ ม่ให้เกิดปัญห าต ามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นล า ย

ลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไ ม่ได้ ควรที่จะให้ออ กจากที่ดิน บริเวณของเร าได้ ในทันที

7 ล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณา เขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

8 แสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไ ม่ให้ผู้อื่นเกิ ดความเข้าใจผิ ดว่า เป็นที่ดินของสาธารณะ

9 ควรที่จะสังเก ตร่องรอยการเดิน ผ่ า น หรือเป็นทางรถ เ พ ร า ะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้

ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทาง ผ่ า น ที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ