ลุ้นออกมาตรการเพิ่ม คนละค รึ่งเฟส5

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เปิ ดเผยถึงโครงการคนละค รึ่ง เฟส 5 ว่า ขณะนี้แผนต่าง ๆ กระทรวงการคลัง

กำลังอยู่ระหว่างการประเมินและจะผลักดันออกมาในช่วงจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งยืนยันว่า

ตอนนี้ยังมีเ งินกู้เหลืออยู่เพียงพอ ประมาณ 4 หมื่นล้ าน บ าท

“ขณะนี้แผนต่าง ๆ กระทรวงการคลังกำลังประเมิน เช่ นเดียวกับโครงการคนละค รึ่ง เฟส 5

ก็กำลังพิจารณาจังหวะที่เหมาะสม เช่ น สถานการณ์ในยุโรปยืดเยื้อหรือรุนแ รง

ก็จำเป็นต้องกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันยืนยันว่า ยังพอมีเงิ นทำมาตรการ”

นายสุพัฒนพงษ์ ยังกล่ าวถึงกรณีการประกาศตัวเลขจีดีพีของสภาพัฒนาการเศรษ ฐกิจและสังค มแห่งชาติ (สศช.)

โดยปรับลดประมาณการทั้งปีลงจาก 3.5-4.5% เหลือ 2.5- 3.5% ว่า สถานการณ์เศรษ ฐกิจในปีนี้ถือว่าอยู่ในระดั บที่น่าจะดี

ส่วนครึ่งปีหลังคงต้องประเมินสถานการณ์แบบเดือนต่อเดือนก่อนพิจารณาว่า จะมีมาตรการออกมากระตุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

สำหรับโครงการคนละค รึ่ง ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งเดือนก.ย. 2563 ถึงปัจจุบัน ดำเนินโครงการมาแล้วรวม 4 ครั้งด้วยกัน

โดย “ฐานเศร ษฐกิจ” รวบรวมข้อมูลพบว่า ได้ใช้วงเงิ นกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิ นฯ ทั้ง 2 ฉบับ วงเ งินรวม 1.5 ล้ านล้ านไปแล้ว

คิดเป็นกรอบวงเงิ นประมาณ 2.22 แสนล้ านบ าท โดยมีข้อมูล ดังนี้

คนละค รึ่ง เฟส 1

วงเ งินโครงการ 30,000 ล้ านบา ท

วงเ งินใช้จ่ายคนละ 3,000 บ าท

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 10 ล้ านคน

คนละค รึ่ง เฟส 2

วงเ งินโครงการ 22,500 ล้ านบ าท

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 15 ล้ านคน แยกเป็น ผู้ได้รับสิ ทธิรอบแรกไปแล้ว 10 ล้ านคน

ได้รับเ งินเพิ่มคนละ 500 บ าท และผู้ลงทะเบี ยนให ม่ 5 ล้ านคน ได้รับวงเงิ นคนละ 3,500 บ าท

คนละครึ่ ง เฟส 3

รอบแรก

วงเ งินโครงการ 93,000 ล้ านบ าท

วงเงิ นใช้จ่ายคนละ 3,000 บ าท

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้ านคน

รอบเพิ่มเติม

วงเงิ นโครงการ 42,000 ล้ านบ าท

เพิ่มวงเงิ นใช้จ่ายให้อีกคนละ 1,500 บ าท

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 28 ล้ านคน

คนละค รึ่ง เฟส 4

วงเงิ นโครงการ 34,800 ล้ านบ าท

วงเงิ นใช้จ่ายคนละ 1,200 บ าท

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 29 ล้ านคน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในการดำเนินการโครงการคนละค รึ่ง เฟส 5

หากรั ฐบ าลตั ดสิ นใจทำอีกครั้งอาจต้องใช้เงิ นไม่น้อยไปกว่า เฟส 4

แต่ก็ขึ้นอยู่กับวงเงิ นของการใช้จ่ายในโครงการว่า จะได้รับการอนุมัติวงเงิ นให้คนละเท่าไหร่

เพร าะถ้าเทียบเคียงกับ เฟส 4 แล้ว อาจต้องใช้เงิ นสูงถึง 3.4 หมื่นล้ านบ าท