ว๊าว 5 ร าศี ดว งรุ่งโรจน์เฉิดฉาย

อันดั บที่ 5 ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ชาวร าศีกรกฎในช่วงที่ผ่ านมาจะเหนื่อยกับเรื่องของการทำง านอย่ างมาก

เพร าะการทำงานของคุณในช่วงที่ผ่ านมามีการปรับเปลี่ยนหล ายรูปแบบ

คุณต้องต่อสู้กับทั้งงานและคน หล ายสิ่งจนทำให้เหน็ดเหนื่อยพอสมควร

แต่หลังจากนี้ไปอุปสรรคในเรื่องการงานจะคลี่คล าย จากร้ ายกล ายเป็นดี

มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่ างมาก โดยเฉพาะคนที่ทำการค้ าขายทำธุรกิจ

มีแนวโน้มว่าจะได้ขยับขย ายกิจการหรือมีการลงทุนเพิ่มเติม ที่จะทำให้งานของคุณปังไปอีกขั้น

อันดั บที่ 4 ร าศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

ชาวร าศีมังกรในช่วงที่ผ่ านมานั้นชีวิตเหมือนจะดีแต่ก็มีความหนักอกหนักใจหล ายเรื่อง

ซึ่งเป็นเรื่องที่คนนอกจะไม่มีทางรู้เลย เพร าะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิ ดขึ้นกับคนใกล้ตัว

ครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ที่จะทำให้ปวดหัวปวดใจ มีปัญ หาให้ต้องแก้ไขอยู่เรื่อย ๆ

แต่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ดาวมฤตยูโยกย้ าย ร าศี ด วงจะดีขึ้นทันต าเห็น

อุปสรรคที่ลำเข็ญใจก็จะห ายไป ปัญ หาที่มีจะมีทางออกอย่ างแน่นอน

อันดั บที่ 3 ร าศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

การที่ดาวมฤตยูอยู่ในเรือนการเงิ นของชาวร าศีมีนเป็นระยะเวล านาน ๆ นั้น

ก็ส่งผลทำให้การเงิ นของคุณลุ่ม ๆ ดอน ๆ ดีบ้ างไม่ดีบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเก็บเ งินไม่อยู่

หวังเรื่องเงิ นจะสมหวังบ้ างแต่ไม่ 100% แต่หลังจากดาวย้ าย ดว งการเงิ นของคุณจะดีมากขึ้น

ชาวร าศีมีนจะสามารถเก็บเงิ นเก็บทอง สร้ างฐานะได้ด้วยสองมือของคุณเอง

อุปสรรคทางด้านการเ งินที่ทำให้ปวดหัวปวดใจจะคลี่คล ายไปในฉับพลัน

อันดั บที่ 2 ร าศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ดว งชะต าของชาวร าศีตุลย์นั้นเหน็ดเหนื่อยมานานจากการโดนอิทธิพลของมฤตยูที่ผลนานถึง 7 ปี

ที่ผ่ านมาเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่มีใครรู้ โดยเฉพาะเรื่องในบ้ านในครอบครัวหรือญาติพี่น้องนี้ก็มีความวุ่นวาย

ทำให้หนักอกหนักใจพอสมควร แต่หลังจากดาวมฤตยูย้ ายร าศีไปแล้ว ความเครียดความกดดัน

หรือปั ญหาต่าง ๆ ที่เจอก็จะคลี่คล ายห ายไป หลังจากวันที่ 7 เดือน 7 ผ่ า นไป จะมีแต่สิ่งดี ๆ เกิ ดขึ้น

ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย ๆ

อันดั บที่ 1 ร าศีเมษ(13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

สำหรับชาวร าศีเมษเป็นร าศีที่โดนดาวมฤตยูเข้าทับดว งนานถึง 7 ปี ส่งผลทำให้ในช่วงเวล าที่ผ่ านมา

คุณต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย หลังจากที่ดาวย้ าย ชาวร าศีเมษถือว่าด วงชะต าดีขึ้น

ชีวิตมีความร าบเรียบหนทางการทำงานและการดำเนินชีวิตถือว่าร าบรื่นมากยิ่ งขึ้น

ต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ แบบไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะทำงานใด งานประจำหรือค้ าขายก็ดีถ้วนหน้าแน่นอน