เผย 5 ร าศี ดาวพุธมาปากเป็นโช ค ปากจะพารว ย

เ ปิด 5 ร าศีช่วงนี้ ดาวพุธมาปากจะพารว ย ปากเป็นทรั พย์ปากเป็นโ ชค

ปากดี พูดดีจะได้ดี แต่ช่วงนี้งดด่าหรือด่าให้น้อยลง

หมอเค้กMagic stone เผยถึงด วงชะต าราศีในช่วงนี้ดาวพุธมาปากจะพาร วย

ปากเป็นทรั พย์ปากเป็นโช ค ปากดี พูดดีจะได้ดี แต่ช่วงนี้งดด่าหรือด่าให้น้อยลง

เทวดาจะได้รัก ขอพรจะได้รับพร ถ้าเร าปากไม่ดี เทวดาจะส าปแช่ง

สำหรับร าศีนี้ประกอบด้วย

คนที่เกิ ดในร าศีกรกฎ

คนที่เกิ ดในร าศีสิงห์

คนที่เกิ ดในร าศีกันย์

คนที่เกิ ดในร าศีตุลย์

คนที่เกิ ดในร าศีพิจิก

โดยทั้ง 5 ร าศีช่วงนี้ ดาวพุธมาปากจะพารว ย ปากเป็นท รัพย์ปากเป็นโช ค ปากดี พูดดีจะได้ดี

แต่ช่วงนี้งดด่าหรือด่าให้น้อยลง เทวดาจะได้รัก ขอพรจะได้รับพร ถ้าเร าปากไม่ดี เทวดาจะส าปแช่ง