ร าค าทองวันนี้ผันผวนหนักมาก

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (9 ก.ค. 2565)

สมาคมค้ าทองคำประกาศร าค าซื้อขายครั้งแรกมีร าค าคงที่

เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้ โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 30,300 บ าท

อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ที่เผยแ พร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 9.21 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,700 บ าท

ขายออก 29,800 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,167.84 บ าท

ร าค าขายออกบ าทละ 30,300 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร า 8 าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,743.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 9 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,700 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,167.84 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท