ร าค าทองลดลง 3 วันรวด

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (8 ก.ค. 2565) สมาค มค้ าทองคำ …

แจ้งปรับร าค าลง 150 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้

โดยร าคา ขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 30,300 บ าท

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 15.29 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าคารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,700 บ าท

ขายออก 29,800 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 5 ประจำวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,167.84 บ าท

ขายออกที่ร าคา 30,300 บ าท

ขณะที่ร า คาทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,738.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าคาทองคำ วันที่ 8 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 29,700 บ าท

• ขายออก บ าทละ 29,800 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,167.84 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท