ร าค าน้ำมันวันนี้ ลดเพิ่มอีก

วันที่ 8 กรกฎาค ม 2565 PTT Station ปรับร าค าขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด

ลง 1.50 บ าทต่อลิตร ยกเว้น โซฮอล์ E85 ปรับลง 0.90 บ าทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ร าค าคงเดิม

มีผลวันที่ 9 กรกฎาค ม 2565 เวล า 05.00 น. เป็นต้นไป โดยร าค าขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้

เบนซิน = 47.46 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 40.05 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 38.94 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 39.78 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 34.44 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 46.36 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 45.54 บ าท/ลิตร

ด้าน บ างจาก แจ้งปรับร าค าขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 1.50 บ าทต่อลิตร

ยกเว้น โซฮอล์ E85 ปรับลง 0.90 บ าทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ร าค าคงเดิม

มีผลวันที่ 9 กรกฎาค ม 2565 เวล า 05.00 น. เป็นต้นไป โดยร าค าขายปลีกจะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 = 40.05 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 38.94 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 39.78 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 34.44 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล S = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล B20 S = 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 49.36 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ร าคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า วันนี้ ตั้งแต่เวล า 05.00 น. ที่ผ่ านมา

ผู้ค้ าน้ำมันได้ปรับลดร าค าขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์ ลงถึง 3 บ าทต่อลิตร

ส่งผลให้ร าค าน้ำมันล่ าสุดจนถึงพรุ่งนี้(9 ก.ค.) ร าคา น้ำมันเบนซิน-โซฮอล์

ปรับลดลงสูงสุดถึง 4.50 บ าท/ลิตร ส่งผลทำให้มีประชาช นแห่เข้าไปเติมน้ำมันกันจำนวนมาก