อ.คฑา แนะร าศีพฤษภ หลังมฤตยูย้ ายร าศี

ในเดือนกรกฎาค ม สำหรับชาว ร าศีพฤษภ อาจารย์ คฑา ชินบัญชร

เผยว่าดาวมฤตยูที่ยกย้ ายเข้าสู่ร าศีพฤษภ ในช่วงวันที่ 7 กรกฎาค ม 2565 เวล า 14:26 น.

ส่งผลให้ชาวร าศีพฤษภ โดดเด่นในเรื่องการงานและการลงทุนธุรกิจเป็นพิเศษ

เดือนนี้เป็นช่วงเวล าที่มีช่องทางธุรกิจ และจะมีช่องทางการเงิ นให ม่ๆ เข้ามา

แต่ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสา รสัญญา ต้องระวังอุบัติเหตุเป็นพิเศษ

จากดาวมฤตยูที่ยกย้ ายเข้าสู่ร าศีพฤษภ มีความเชื่ อที่ว่า เมื่อดาวดวงใดที่ตกต้องชะต าร าศีของเร า

เร าจะทำบุญแผ่ส่วนกุศล ส่งพลังบว กดีๆ ให้กับดาวดว งนั้น ซึ่งตัวเราก็ได้บุญไปด้วยนะครับ

เพร าะฉะนั้น ให้ผู้ที่อยู่ในร าศีพฤษภ และลัคนาร าศีพฤษภ

วิธีเสริมบุญและดว งชะต า ให้ทำบุญบริจ าคโ ลหิต ที่ศูนย์บริการโล หิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หรือที่โรงพย าบ าลรั ฐทั่วประเทศ ถือว่าได้ช่วยเหลือและเป็นทานบ ารมีอย่ างยิ่ ง

และจะส่งพลังให้ชาวร าศีพฤษภนั้นรอดพ้นและปลอดภัยจากอุบัติภั ยต่างๆ

หรือมีโอกาสให้ไปปล่อยปล าหน้าเขียง ไถ่ชีวิตโ คกระบือ ก็จะยิ่ งเพิ่มพลังบุญเพิ่มทุนให้กับชีวิตของเร า

ในช่วงเวลา ที่ดาวมฤตยูนั้นย้ ายเข้าสู่ร าศีพฤษภ หรือ อ.คฑาแนะนำสถานที่ทำบุญโรงพย าบ าล

มูลนิธิสาธารณกุศล หน่วยงานต่างๆ ที่เ ปิดให้ร่วมบุญ หรือหน่วยงานที่รับบริจาค