ร าค าน้ำมันลดฮวบหนัก

ปตท. บ างจาก และพีที แจ้งปรับลดร าค าขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซิน

จะส่งผลให้ร าค าน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันนี้ เป็นดังนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ 2565 ล่ าสุด ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 ร าค า 41.55 บ าท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ร าค า 57.04 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ร าค า 40.44 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ร าค า 35.34 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ร าค า 41.28 บ าท/ลิตร

เบนซิน 95 ร า ค า 48.96 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7 ร าค า 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ร าค า 46.36 บ าท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ร าค า 34.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล รา ค า 34.94 บ าท/ลิตร

ร าค าน้ำมันวันนี้ 2565 ล่ าสุด บ างจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 49.36 บ าท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 34.94 บ าท/ลิตร

ไฮดีเซล S 34.94 บ าท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S 34.94 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.44 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.34 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บ าท/ลิตร

ข้อมูล news.trueid