สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อช าร์จมือถือ

กับบทความ 6 เรื่องควรรู้ ไ ม่ควรทำในเวลาช าร์จมือถือ

ไปดูกันว่าไ ม่ควรทำเรื่องอะไรบ้ าง เพื่อความปลอ ดภั ยของเพื่อนๆ และท รั พ ย์สินของเพื่อนๆ เอง

1 เร าควรจะปล่อยให้ พลังงานแบตเตอรี่เหลือเกิน 50% จะดีที่สุด

แต่เนื่องจากทุกคน ไ ม่สามารถทำต ามได้ ที่ดีที่สุดก็คือมีเวลา

ก็หยิบสายออ กมาช าร์จกันได้แล้ว และควรจะช าร์จให้อยู่ที่ระ ดั บ 90%

2 ปัจจัยหลักที่จะบ่งบอ กได้ว่า แบตเตอรี่จะใช้ได้ ย า ว น า น หรือ เ สื่ อ ม เร็วขึ้นกว่าเดิม

สำหรับแท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน นั้ น ควรจะปล่อย ให้พลังงานแบตเตอรี่ เหลือเกิน 50%

จะดีที่สุด ยิ่งเร าปล่อย ให้แบตเตอรี่เหลือ 0% บ่อย ยิ่งทำให้แบตเตอรี่ เ สื่ อ ม เร็วมากขึ้นเท่านั้น

3 อ ย่ า พ ย า ย า ม ช าร์จจนเต็ม 100% เพราะนั่นก็คือเป็นสาเห ตุที่ทำให้

แบตเตอรี่ค่อย เ สื่ อ ม อายุลง ฉะนั้น ถ้าหากแบตเตอรี่ลดลงถึงระ ดั บ 40%

ก็ควรจะหยิบ สายออ กมาช าร์จกันได้แล้ว และควรจะช าร์จให้อยู่ที่ระ ดั บ 90%

4 อ ย่ า เสียบช าร์จทิ้ งไว้ทั้งคืน หรือ ถ้าต้องการช าร์จ ให้เต็ม 100% ควรจะทำ เดือนละหนก็พอ

5 เมื่อช าร์จแบตเต็มแล้วก็ควรรีบถอ ดที่ช าร์จออ ก เนื่องจากสถานะการช าร์จแบตเต็มนั้น

ก็เหมือนกับกล้าม เ นื้ อ ของเราที่กำลังตึง เ ค รี ย ด

อยู่ การที่เราถอ ดที่ช าร์จ ออ กจะช่วย ทำให้แบตเตอรี่ ผ่อนคล า ย และไ ม่มีแ รงดันสูง

6 อ ย่ า ปล่อยให้มือถือร้อนเกินไป ถ้าคุณรู้สึกว่ามือถือ ของคุณร้อน มาก

เวลาช าร์จแบตให้ถอ ดเคส ออ กจะดีกว่า เพื่อให้มือถือสามารถระบ าย

ความร้อนได้และควรหลีก เ ลี่ ย ง ไ ม่ให้มือถือไปโดนแสงแดด

สิ่งสำคัญที่นอ กเหนือ จากวิธีปฏิบัติที่จะช่วย รั ก ษ า อายุการใช้งานแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ ย า ว นานขึ้นแล้ว

การเลือ ก ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้คุณภาพ และมีมาตรฐานรับรอง ก็เป็นอีกส่วนสำคัญ ที่จะทำให้คุณ ป ล อ ด ภั ย

จากการช าร์จแบตโทรศัพท์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสายช าร์จแบตโทรศัพท์ หรือพาวเวอร์แบงค์

ที่เป็นอุปกรณ์เสริมก็ต าม เพราะการใช้โทรศัพท์ให้ ย า ว นานนั้น

ไ ม่ได้มาจากการ รั ก ษ า เครื่องไม่ให้ตก หรือใส่เคสที่แข็งแรงเพียง อ ย่ า ง เ ดี ย ว

แ ต่ การดูแลแบตเตอรี่ก็เป็นอีกสิ่ง ที่คุณไ ม่ควรมองข้าม