ไขข้อสงสัย ทำขายแทบไม่ทัน แต่เจ๊ง

ขายดีจนเจ๊ง ต่อคิวทำขายแทบไม่ทัน แต่เจ๊ง

สั ง ค มแห่งการแก่งแย่ งชิงดี มีให้เห็นอยู่มากมายรอบตัวในยุคปัจจุบัน

ยุคที่ทุกคนต่างเห็นผลประโยช น์ตัวเองมากกว่าผลประโยช น์ส่วนรวม

หรือเรียกสั้นๆว่าเห็นแก่ตัว มีเรื่องเล่ าเรื่องหนึ่ง เปรียบเทียบไว้ว่า

เรื่องเล่ าปั้มน้ำมันร้ างมีอยู่ว่า

คนไ ท ยคนแรกเดินทางมาถึงหม ู่บ้ านห่างไกล แถวนี้มีถนนตัด ผ่ า น รถสัญจรไปมามากมาย

แต่ไม่มีปั้มน้ำมันเลย จึงตั ดสิ นใจลงทุนเปิดปั๊มน้ำมัน ไม่นานนักก็มีลู กค้าเยอะตามค าด

คนที่สองเดินทางมาเห็นปั๊มน้ำมันมีลู กค้ าเข้าใช้เยอะดี ก็เลยตั ดสิ้ นใจเ ปิดปั้มที่ฝั่งตรงกันข้ามถนน เพื่อเรียกลู กค้ าอีกฝั่ง

คนที่สามเดินทางมาถึง เห็นเขาเปิ ดปั๊มน้ำมัน ท่าทางจะไปได้ดี ก็เปิ ดบ้า ง แต่ไปเปิ ดดักหน้าปั้มที่เปิ ดอยู่ก่อน

คนที่สี่เดินทางมาถึง เห็นธุรกิจปั้มน้ำมันไปได้ดี ก็เลยตั ดสิ นใจเปิดปั๊มน้ำมัน

แต่ต้องการแย่ง ลู กค้ าเลยเปิ ดดักหน้าปั้มที่สาม แล้วก็ลดร าค าน้ำมันลงอีกด้วย เพื่อตัดร าค า

คนที่ห้าเดินทางมาถึง เห็นเขาเปิ ดปั๊มน้ำมันกันเยอะแยะก็เอาบ้ าง แล้วมีการลดแลกแจกแถมเพื่อดึงดูดลู กค้ า

คนที่หกคนที่เจ็ดเดินทางมาถึงก็พากันแห่เปิ ดปั๊มน้ำมัน ผลสุดท้ ายลดแลกแจกแถมแล้วไม่คุ้มทุน

ตล าดเสี ยห ายทุกร ายเจ๊งกันหมดกล ายเป็นปั๊มร้ าง หม ู่บ้ านก็กลับคืนสู่ความเงียบเหงาเหมือนเดิม

เห็นใครขายอะไรได้ดี ทำอะไรกำไรงาม ก็พากันไปขายแข่ง นี่แหละสาเห ตุ ขายดีจนเจ๊งแต่

มีชาย ญี่ ปุ่ นคนแรกเดินทางมามาถึงหม ู่บ้ านที่ห่างไกลความเจริญ

ยังไม่มีปั้มน้ำมันจึงลองเปิ ดปั๊มน้ำมันในถนนเส้นนี้ ปร ากฏว่ามีลู กค้ าเยอะแยะคนที่สองเดินทางมาเห็น

มีคนเข้ามาเติมน้ำมันกันอย่ าคับคั่ง คิดว่าน่าจะมีคนที่อ ย า กทานข้าวด้วยแน่ จึงเปิ ดร้ านอาหาร ธุรกิจก็เป็นไปด้วยดี

คนที่สามเดินทางมาเห็นปั๊มน้ำมันผู้คนหล ากหล าย ร้ านอาหารก็มีลู กค้ ามากมาย

คิดว่าน่าจะมีคนต้องการพักผ่อนระหว่างเดินทาง จึงเ ปิดธุรกิจโรงแรม

คนที่สี่เดินทางมา เห็นผู้คนหล ากหลา ย มีทั้งเติมน้ำมัน มีทั้งร้ านอาหาร มีทั้งที่พัก

จึงคิดว่าน่าจะมีร้ านสะดวกซื้อด้วย เผื่อคนเดินทางมีอะไรขาดเหลือ

คนที่ห้าคนที่หกเดินทางทางมา อ ย่ า งต่อเนื่อง จากหม ู่บ้ านเล็กๆ

ก็กล ายเป็นเมื่องที่กำลังเฟื่องฟู ทุกคนต่างก็ร่ำรว ย มีงานมีการทำกันถ้วนหน้า

ไม่ได้ว่าสังคมเร าไม่ดี หรือต้องการดูถูกกันเองแต่อ ย า กลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ

ธุรกิจที่ดีไม่ได้อยู่ที่คุณช นะคู่แข่งได้มากเท่าไหร่แต่อยู่ที่เกิ ดการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่แก่งแย่ง

ไม่เอาเปรียบไม่ตั ดกำลัง ไม่ตั ดร า คากัน สุดท้ ายอยู่ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายแต่ขึ้นอยู่กับว่า

สามารถยืนระยะได้นานเท่าไรเพื่อสร้ างประโยช น์ให้กับส่วนรว มมากที่สุดได้ช่วยเหลือผู้คน

ให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นได้มากเท่าไหร่ต่างหากด้วยแนวคิดนี้สิ นค้ าท้องถิ่นในประเทศ ญี่ ปุ่ นจึงประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของโลก

หากใครเคยได้ไปเที่ยวจะเห็นได้ว่าในแต่ละท้องถิ่นสินค้ าไม่มีซ้ำกันเลย มีขายเฉพาะท้องถิ่นตัวเองหันมามองที่บ้ านเร า

ที่ริมถนนสายหลักจะเต็มไปด้วยโรตีสายไหม ปล าเ ผ า ไก่ ย่ า ง สินค้าอื่นๆที่เห็นว่าขายดีทุกๆ ร้าน

จะนำมาขายเหมือนกันหมด เพื่อแย่ งลู กค้ ากันไม่แปลกที่แรกๆจะขายดี แต่พอมาขายแข่งกันมากขึ้นมีคนขายมากกว่าคนซื้อ

แย่งลู กค้ ากัน ก็ต้องเจ๊งกันไปตามระเบียบของเหลือ เอามาขายซ้ำ คุณภาพแย่ลง

ลู กค้ าก็ไม่กล้ าอุดหนุนสุดท้ ายถ้าไปไม่รอดก็ต้องเลิ กกิจการ หันไปเป็นลู กจ้ างแทน

ขายที่ดิน ขายมรดก บรรพบุรุษ เพื่อนำเงิ นมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะเกิ ดอะไรขึ้นกับคุณภาพของประชาช น

ที่เอาแต่แข่งกันโดยที่ไม่สนใจคู่แข่งแข่งขันกันเองแล้วต้องเลิกกิจการไปในที่สุด น่าคิดนะครับ