เรื่องรถที่ควรรู้ โดยไม่ต้องเข้าศูนย์

การที่หล า ยคนนั้นนำรถเข้าศูนย์ เ พ ร า ะเชื่ อว่าศูนย์นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้ในเรื่องของรถ

ทำให้หล า ยๆคนนั้น มั่นใจกับการบริการ ถึงแม้จะต้องยอมจ่ ายค่ าบริการที่สูงก็ยอม

แต่บ างเรื่องเร าสามารถเข้าร้ านข้างนอ กได้ เพื่อประหยัดเ งิ นในกระเป๋ามากขึ้น

ความเชื่ ออย่ า ง หนึ่งที่ว่า การนำรถเข้าศูนย์บริการที่เป็นศูนย์เฉพาะแล้วแต่ยี่ห้อของรถที่เร าใช้กันอยู่นั้น

จะมีแก้ปัญห าได้ดีกว่าการตรวจเช็ค ซ่อมแซมด้วยตัวเองหรือไปอู่ซ่อมรถธรรมดา

แต่ความจริงบางอ ย่ า งที่ศูนย์บริการมักจะไ ม่ได้บอ กให้ลูกค้ าทราบ เ พ ร า ะบางครั้งก็ดูเหมือนจะเกินความจำเป็นที่ควรมี

หรือแม้แต่อาจมีร า ค าแพงกว่าภายนอ กค่อนข้างมาก

ทั้งที่บ างอ ย่ า งก็มีคุณภาพใกล้เคียงแทบจะไ ม่ได้แต กต่ างกันด้วยซ้ำไป

ดังนั้น 5 สิ่งที่เกี่ยวกับรถต่อไปนี้ หากเมื่อครบอายุการใช้งาน ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ างตัวก็ไ ม่จำเป็นต้องไปศูนย์บริการก็ได้ มีดังนี้

1 ย า งรถยนต์

เป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน โดยมักจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละคนด้วย

เ พ ร า ะบางคนอาจใช้รถเป็นประจำทุกวัน แต่บางคนอาจจะใช้แค่เพียงนานๆ ครั้ง

โดยย า งรถยนต์จะถึงเวลาเปลี่ยน สามารถตรวจดูง่ายๆ ที่ด อ ก ย า งใกล้หมด หรือย างเสื่อมสภาพหรือยัง

หากนำเข้าศูนย์บริการทางศูนย์จะแนะนำให้เปลี่ยนทันที

ซึ่งมีการบวกร า ค าค่าบริการที่แพงกว่าข้างนอ ก อีกทั้งหากย า งของรถยนต์ยังพอมีอยู่

ส่วนใหญ่ศูนย์ก็มักจะนำย า งรถของเราไปข า ยเป็น ย า งเปอร์เซ็นให้กับอู่ซ่อมรถภายนอ กก็ได้ด้วย

2 น้ำย าล้างหัวฉีด

น้ำย าล้างหัวฉีด คือ หั วเ ชื้ อของน้ำมันเบนซินที่มีส่วนช่วยให้การจุด ร ะ เ บิ ด

ของเครื่องยนต์ทำงานได้อ ย่ า งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีวิ ธีใช้แค่เพียงใส่ผสมลงในน้ำมันเ ชื้ อเพลิง ซึ่งน้ำย าล้างหัวฉีดนี้หากซื้ อเองภายนอ ก

จะมีร า ค าถูกกว่าการซื้ อจากในศูนย์บริการอ ย่ า งแน่นอน

3 หลอ ดไฟ

หลอ ดไฟต่างๆ ของรถ ไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยว ไฟฉุ ก เ ฉิ น หรือไฟส่องสว่างหน้ารถ

หากมีปัญห าทางศูนย์จะแนะนำให้เปลี่ยนทันที ซึ่งมีร า ค าสูงกว่าร า ค าตลาดทั่วไป

โดยความจริงเร าสามารถเลือ กหลอ ดไฟของรถได้เองแ บ บง่ายๆ

ไ ม่ต้องพึ่งช่าง แค่ไปเลือ กซื้ ออะไหล่หลอ ดไฟที่ต้องการเปลี่ยนแล้วทำต ามคลิปแนะนำ

ก็สามารถทำเองได้ สบ ายเ งิ นในกระเป๋าได้อีกหล า ยบ าทด้วย

4 แบตเตอรี่รถยนต์

ส่วนใ หญ่เมื่อถึงเวลาครบกำหนดในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นั้น หากนำไปเปลี่ยนกับศูนย์บริการ

ทางศูนย์มักจะให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูกเลย แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นหากเปลี่ยนกับอู่มักจะมี ร า ค าถูกกว่า

โดยคุณภาพของแบตเตอรี่ก็ใกล้เคียงกันกับการเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ

แต่ทางอู่มักจะให้เร าเทิร์นแบตเตอรี่ลูกเก่าเปลี่ยนเป็นลู กใ หม่ได้ เหมือนการได้ส่วนล ดเพิ่มเติมอีกด้วย

5 น้ำมันเครื่อง

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนั้น ของแพงใช่ว่าจะเป็นของดีเสมอไป

เ พ ร า ะรถแต่ละชนิดนั้นก็จะมีประเภทของน้ำมันเครื่องที่แต กต่ างกัน

โดยหากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับศูนย์บริการอาจมีร า ค าสูง ทั้งที่ความจริงแล้วก็มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

โดยเร ายังสามารถหาซื้ อน้ำมันเครื่องได้เองในร า ค าที่ถูกกว่าอ ย่ า งมาก

5 สิ่งเกี่ยวกับรถเหล่านี้ ที่คนรักรถควรทร าบ เพื่อจะได้ไ ม่ต้องเ สี ยรู้ให้กับศูนย์บริการในทุกครั้ง

เ พ ร า ะบางอ ย่ า งเร าเองก็สามารถตร วจเ ช็ค ซ่อ มแซ มได้เอง โดยไม่ต้อเ สี ยเวลาพึ่งพ าช่ า งอีกด้วย