ร าค าทองขยับขึ้นต่อเนื่อง

ร าค าทองคำวันนี้ (5 ก.ค. 2565) ปรับร าค าขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 31,050 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 09.29 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร า ค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,450 บ าท

ขายออกที่ร าค บ า ทละ 30,550 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 1

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,895.52 บ าท

ร าค าขายออกบ าทละ 31,050 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,810.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 5 ก.ค. 2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,450 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,550 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,895.52 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,050 บ าท