ตอบแทนพระคุณพ่ อแ ม่ ยิ่ งทำชีวิตยิ่ งเจริญก้าวหน้ า

การทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ เพราะยิ่งทำชีวิตยิ่งเจริญก้าวหน้ า

การงานการเงิ นไ ม่ติ ดขั ด วันนี้เร าจึงอย ากที่จะแนะนำวิธีการทดแทนพระคุณพ่อแม่กับบทความ 10 วิ ธีใช้ห นี้

ทดแทนพระคุณพ่อแม่ ทำแล้วชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง ไปดูกันว่าการทดแทนพระคุณพ่อแม่นั้นทำได้อย่ างไรบ้ าง

เรื่องที่ช าวพุทธอย่ างเราพึงปฏิบัติ เพราะพ่อแม่ คือผู้ให้ชีวิตกับเรา ในย ามที่เราเกิดจนโต

ท่านต้องคอ บพร่ำสอนให้ทำค วามดี เรียนหนังสือสูง ๆ เลี้ยงดูแลเอาใจใส่เร าในทุก ๆ เรื่อง

พอเมื่อเร าโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือ กตัญญูกตเวที

คอยดูแลเลี้ ยงดูท่านเมื่อย ามแก่เฒ่า ทำให้ท่ าน มีความสุขเพราะ ‘พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก’

พระพุทธศาสนาสอนให้เร าเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อบิดาม ารดา

แล้วชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดี ๆ จึงขอนำเรื่องร าวสาระธรรมดี ๆ ที่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ได้เขียนไว้สอนใจ

1 ผู้ใดก็ต ามที่คุณแม่ยังมีชีวิ ตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่ ไปกร าบเท้าขอพรจากท่ าน

จะได้มั่งมีศรีสุข ส่วนคนที่เคยทำไ ม่ดีไว้กับท่าน

ก็นำเทียนแพไปกรา บขออโหสิก ร ร ม ล้ างเท้าให้ท่านด้ว ย เป็นการขอขมาลาโ ทษ ฯ

2 จงสร้ างความดีให้กับตัวเอ ง และนี่ก็เป็นการใช้ห นี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำเลือ ดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแ ล้ว

จะไปแสวงหาพ่อที่ไหน จะไปแสว งหาแม่ที่ไหน บ างคนรังเกี ยจแม่

ว่าแก่เฒ่าไ ม่สวยไ ม่งาม พอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลา นรังเกี ยจ จึงเป็นกงกรร มกงเกวีย นยืดเยื้อ กันต่อไปอีก ฯ

3 ใครที่คุณแม่ล่ วงลั บไปแล้ว ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่ าน

และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญก ร ร มฐาน แล้วอุทิศส่วนกุศลไป กา รทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ ายผู้ให้แล ะผู้รับ ฯ

4 ลูกหลานโปรดจำไว้ เมื่อแ ยกครอบครัวไปมีสามีภรรย าแล้ว อย่ าลืมไปหาพ่อแม่

ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ ถึงวันเกิ ดของลูกหลา น อย่ าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทาน อย่ ากินเหล้า เข้าโฮเต็ล ฯ

5 บ างคนลืมพ่อลืมแม่ อย่ าลืมนะกา รเถียงพ่อเถี ยงแม่ไ ม่ดี ขอบิณฑบ าต สอนลูกหลานอย่ าเถียงพ่อเถีย งแม่

อย่ าคิดไ ม่ดีกับพ่อ กับแม่ ไ ม่อย่ างนั้นจะก้า วหน้ าได้อย่ างไร ก้าวถอยหลั งดำน้ำไ ม่โผล่ ฯ

6 ขอฝากท่ านไว้ไปสอนลูกหลา น อย่ าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไ ม่ต้องถึงกับฆ่ าหรอ ก แค่คิดว่าพ่อแ ม่เร าไ ม่ดี

จะทำมาหากินไ ม่ขึ้น เจ๊ง ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือ ถอนคำพูด

ไปขอขมาลาโ ทษเ สีย แล้วมาเจริญก ร ร มฐาน รับรองสำเร็จแน่ มรร คผลเกิ ดแน่ ฯ

7 คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่ คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไ ม่ได้..คนไ ม่พูดกับพ่อแม่

นั่งก ร ร มฐานร้อยปี ก็ไ ม่ได้อะไร? ถ้าไ ม่ขออโหสิก ร ร ม ฯขออโหสิก ร ร ม ที่คิดไ ม่ดีกับพ่อแม่

คิดไ ม่ดีกับครูบาอา จารย์ คิดไ ม่ดีกับพี่ๆ น้องๆ จะไ ม่เอาอีกแล้ว

เอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาดอ กมะลิโรย กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโทษทัณฑ์ใด ความผิ ดอันใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผล อสติไป ด้วยก ายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้ าและลับหลัง

ขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่ า คุณต าคุณย าย คุณพี่คุณน้อง อโหสิก รรมให้ด้วย แล้ วเอาน้ำรดมือรดเท้า ฯ

นี่แหละท่ านทั้งหล า ยเอ๋ย เป็นห นี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย

ยังจะไปทวงนาทวงไร่ ทวงตึก มาเป็นของเร าอีกหรือ

ตัวเองก็พึ่งตัวเองไ ม่ได้ สอนตัวเองไ ม่ได้ เป็นคนอั ปรีย์จั ญไรในโลกมนุษย์ไป

ทวงห นี้พ่อแม่ พ่อแม่ให้แล้ว ( ให้ชีวิต ให้…ให้… ให้….ฯลฯ ) เรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไ ม่ได้ มีห นี้ติดค้าง

รับรองทำมาหากินไ ม่ขึ้น ฯ ห นี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณนั่นคือห นี้บุญคุณของบิดาม ารดา

8 ของดี ของ ปู่ ย่ า ต า ย าย อย่ าไปทำล า ยเลย ของพ่อแม่อย่ าไปทำล า ยนะ หนีได้แน่นอน

โยมมีก ร ร มฐาน มีท รั พ ย์ มีชื่อเสียง ความรัก บูช าท รั พ ย์ บูช าชื่อเสียง

ความรักของพ่อแม่ได้ เงิ นจะไหลน องทองจะไหลมา……… พ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อน

อย่ าไปทำล า ยเ สีย ถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มา ก็ไว้เป็นที่ร ะลึกก็ยังดีอย่ าเอาไปทิ้ งขว้าง ฯ

9 ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เ ป็น มง คลนาม ไ ม่จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเร า

อย่ างหล วงพ่อชื่อจรัญ ปู่ตั้งให้ หมอ ดูบอ กเป็นก าลกิณี แต่ทำไ มเจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี ฯ

10 ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้ าขอฝ ากไว้ด้วย คนเรามี ๒ ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไ ม่โผล่

ก้าวลงมันง่ ายดี ก้าวขึ้น มันต้องย าก ของชั่ วมันง่าย หลั่งไหลไปต ามที่ต่ำ

นี่บอ กสอนลู กหลาน ต้องการจะบ รรจุงานไ ม่ต้ องไปวิ่งเต้น ดูลูกเ สียก่อน

กุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล ตัวอย่ างเรียนจบครู สว ดมนตร์เข้าเท่านั้น ไ ม่จำเป็นต้องเป็นครู

ทำงานธนาคารก็ได้ บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บ างร ายทั้งสอบทั้งสมัครหล า ยแห่งไ ม่เคยเรียกเลย

อา ตมาให้นั่งก ร ร มฐาน พอ ๗ วันผ่า นไปพวกมาต ามให้เข้าไปทำงานแล้ว ฯ

อานิสงส์ผลบุญนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ชีวิตหน้ าที่การงานเจริญก้ าวหน้ า

เงิ นทองไหลมาเทมา แคล้วคล าดจากอุปสร รคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว