หมอช้าง เตือน 4 ร าศีได้รับผลกระทบหนัก

“หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า” เผย 7 กรกฎาคม 2565 ดาวมฤตยูย้ ายในรอบ 7 ปี 4 ร าศีได้รับผลกระทบ

มีทั้งเรื่องการงาน การเงิ น และเรื่องความรัก

“หมอช้าง ทศพร ศรีตุล า” หมอดูชื่อดังของเมืองไทย เผย 7 กรกฎาค ม 2565

ด าวมฤตยูย้ายในรอบ 7 ปี 4 ร าศีได้รับผลกระทบ มีทั้งเรื่องการงาน การเ งิน และเรื่องความรัก

หมอช้างเผย 7 ก.ค. นี้ ดาวมฤตยูย้ ายในรอบ 7 ปี 4 ร าศีได้รับผลกระทบ

โดย 4 ร าศี ที่ได้รับผลกระทบ จากดาวมฤตยู ย้ ายในรอบ 7 ปี วันที่ 7 ก.ค. 65

ได้แก่ ร าศีร าศีพฤษก, ร าศีพิจิก, ร าศีเมษ, ร าศีตุล

1. ร าศีพฤษก (15 พฤษภาค ม – 14 มิถุนายน)

ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของตัวเองและงานที่รับผิดชอบ แต่จะเป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

2. ร าศีพิจิก (17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาค ม)

ด วงเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ ในเรื่องความรักหรือคู่สัญญา แต่การเงิ นยังคงแข็งแร ง และมีข่าวดีมากขึ้น

3. ร าศีเมษ (14 เมษายน – 14 พฤษภาค ม)

ด วงฟ้าเปิ ดงานเริ่มเดินหน้า มีโช คจากงานออนไลน์และต่างประเทศ

4. ร าศีตุล (18 ตุล าค ม – 16 พฤศจิกาย น)

ชีวิตพัฒนาไปอีกขั้นมีความท้าท ายและได้เริ่มงานให ม่ ๆ การเงิ นเริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้น