ร าค าทองขยับขึ้นอีกรอบ

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าทองคำวันนี้ (4 ก.ค. 2565) ขยับขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้ โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 31,000 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 16.48 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,400 บ าท

ขายออก 30,500 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 3 ประจำวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,850.04 บ าท

ร าค าขายออกบ าทละ 31,000 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,806.00 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,400 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,500 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,850.04 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,000 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,450 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,550 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,895.52 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,050 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,400 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,500 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,850.04 บ าท

• ขายออก บ าทละ 31,000 บ าท