ตรึงร าค าน้ำมันดีเซล

วันที่ 4 กรกฎาค ม 2565 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้ อเพ ลิง

เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะกร รมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้ อเพ ลิง (กบน.)

ได้พิจารณาทบทวนร าค าขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปด าห์ โดยมีมติให้คงร าค าน้ำดีเซลไว้ที่ลิตรละ 34.94 บ าท

เพื่อช่วยแบ่งเบ าภาระของประชาช นในช่วงเวล านี้ โดยเป็นการตรึงร าค าต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3

อย่ างไรก็ดี สถานการณ์ร าค าน้ำมันเชื้ อเพลิ งในตล าดโลกยังมีความผันผวนค่อนข้างสูง

โดยร าค าน้ำมันดีเซลเมื่อวันที่ 10 มิถุนาย น 2565 อยู่ที่ 172.77 เหรียญสห รั ฐ ต่อบาร์เรล เ

นื่องจากความต้องการมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากสหรั ฐฯ และการผ่อนคล ายมาตรการของจีน

ที่ทำให้กิจกร รมทางเศรษ ฐกิจต่างๆ ในเมืองเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

และกลุ่มโอเปกเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันมากกว่าเดิม

ในช่วงปล ายเดือนมิถุนายน ร าค าน้ำมันดีเซลเริ่มปรับตัวลดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

อยู่ที่ 155.45เหรียญสหรั ฐต่อบ าร์เรล เนื่ องจากจากความกังวลเศรษ ฐกิจชะลอตัว

หลังธนาค ารกล างทั่วโลกปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย เพื่อลดความร้อนแร งของอัตร าเงิ นเฟ้อ

โดยเฉพาะธนาค ารกลางสหรั ฐฯ ที่มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ยสูงถึง 3.4%

ในช่วงปลายปี 65 จากปัจจุบันที่ 1.50 – 1.75%

สำหรับน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงหลังจากปริมาณน้ำมันดีเซลคงคลังสหรั ฐฯ ณ สัปดาห์สิ้ นสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่ านมา

ปรับเพิ่มขึ้น 2.6 ล้ านบ าร์เรล ประกอบกับหล ายโรงกลั่นเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดีเซล

ส่วนน้ำมันเบนซินปรับตัวลดลงเช่ นกันหลังปริมาณหลังน้ำมันเบนซินคงคลังสหรั ฐฯ ณ สัปดาห์สิ้ นสุด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนาย นที่ผ่ านมาปรับเพิ่มขึ้น 2.6 ล้ านบ าร์เรล