เลือกสีดอกกุหล าบที่ชอบ

จากภาพดอกกุหล าบไหนที่คุณชอบ บอกนิสัยได้

ใครหลายคนบอกว่า หากเปรียบกุหลาบกับความรัก คงเป็นเหมือนรักที่ทั้งสุขปนทุกข์

เพร าะแ ม้กุหลาบจะมีกลีบดอกที่สวย มีกลิ่นหอมหวาน แต่ก็ยังคงมีหนามแหลมที่คอยทิ่มแท งหากเผลอไม่ระวัง

เลือกดอกกุหลาบ :: หมายเลข 1

คุณเป็นคนที่มีพลังงาน มากมาย มักจะอยู่ไม่นิ่ง ชอบที่จะเผชิญ กับความท้าทาย

แล ะสิ่งใ หม่ๆอยู่เสมอ คุณชอบ ที่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่ จึงมักมีไอเดียให ม่ๆ มีความคิดสร้ างสรรค์

เลือกดอกกุหลาบ :: หมายเลข 2

คุณเป็นคนชัดเจนเรื่องพื้นที่ส่วนตัวของคุณ คุณให้ความสำคัญ กับเรื่องนี้มาก แล ะคุณเป็นคนที่ชอบเว้น

ระยะห่างมีโลกส่วนตัวสูง แต่ก็ไม่ได้ถึง กับปลีกวิเวก จากคนอื่น นิสัยของคุณเป็น คนที่เรียบง่ายใจดี

แล ะ ซื่อสัตย์ ถ้าหากเพื่อน เดือดร้อน คุณก็พร้อม ให้ความช่วยเหลือ

เลือกดอกกุหลาบ :: หมายเลข 3

คุณเป็นคนที่ฉล าดและ มีความ กล้าหาญ แล ะยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีจิตใจ

ที่กว้างขวางคุณเกิ ดมาแล ะมีลักษณะที่เป็นผู้นำ เป็นคนที่ให้ คำแนะนำคนอื่นๆ ได้ดี

เลือกดอกกุหลาบ :: หมายเลข 4

คุณเป็นคนประเภทน้ำครึ่งแก้วรับฟังความคิดเห็นหรือคำสอนคนอื่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

พ ย า ย า มพัฒนาตัวเอง อยู่ตลอดแล ะคุณเป็นคนที่เข้า กับคนอื่นได้ง่าย

แต่คุณก็ไม่ได้ชอบอยู่ท่ามกล างผู้คนมากมาย เพร าะคุณชอบที่จะอยู่กับตัวเอง