ร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (3 ก.ค. 2565) ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.55 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.28 บ าท

ด้านร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 จำหน่ายที่ร าค า 34.94 บ าท

ดีเซล B7 ร าค า 34.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 49.36 บ าท

ส่วนร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 08.17 น.ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.55 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.28 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 43.44 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.14 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 49.36 บ าท

หมายเห ตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.