รวม 6 ท่านอน บอกนิสัย

แบบทดสอบท ายนิสัยง่ายๆ ดูได้จากตำแหน่งท่านอนของคุณ เ ชื่ อว่าหล ายคนต้องมีท่านอนที่ชอบ

หรือนอนท่านั้นจนติดเป็นนิสัยกันอยู่แล้ว จะนอนตะแคงซ้าย ตะแคงขวา

นอนตัวตรงหรือชอบนอนคว่ำหน้า ทร าบมั้ยว่าท่านอนแต่ละท่านั้นอาจบ่งบอกความเป็นตัวคุณลึ กๆ

ได้แ ม่นจนน่าเหลือเ ชื่ อ พูดเยอะเ สี ยเวลาไปเ ช็กด้วยต าของคุณเองกันเลยดีกว่าจะแม่นหรือไม่แม่น ก็ลองเช็ คดู

ท่าที่ 1 นอนตะแคงแบบเอามือซุ ก ห ม อ น

คนนอนในตำแหน่งนี้เป็นคนค่อนข้างมองโลกในแง่ดี ควบคุมอ าร มณ์ตัวเองได้ดี

ใช้ชีวิ ตอยู่กับปัจจุบันไม่กังวลต่ออนาค ตที่ยังมองไม่เห็น คุณมักจะยิ้มรับปัญห าที่เข้า

และสามารถแก้ไขปัญห าไปได้อย่ างใจเย็นแต่ถ้า ป รี๊ ด แ ต ก จะ ขี้ โ ม โ ห ร้ า ย มาก

ท่าที่ 2 นอนตะแคงข ดตัว ง อเ ข่ า

กลับกันกับท่าแร กเลย คนที่ชอบนอนแบบนี้มักเป็นคนต้องการความรักความอบอุ่น

ชอบตั ดปัญห ามากกว่าแก้ไขไม่กล้าเผชิญโลกแห่งความจริงมากเท่าไหร่ แต่ลึ กๆ

เป็นคนอ่อนไหวแล้วมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวมากมาย แต่การนอนข ดตัวนานๆ แบบนี้

อาจส่งผลเ สี ยต่อสุ ขภาพได้นะ

ท่าที่ 3 นอนคว่ำร าบไปกับเตียง

คุณเป็นคนค่อนข้างกล้าห าญมุทะลุเด็ดเดี่ยว อดทน ฉล าด มีความคิดชอบริเริ่มทำสิ่งให ม่ๆมุ่งมั่นในอาชี พการงาน

และชีวิ ตส่วนตัวเป็นอย่ างมาก ชอบวางแผนการใช้ชีวิ ต ชอบตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับตัวเอง

ท่าที่ 4 นอนหงายยกแขนพ าดมาข้างหนึ่ง

เป็นคนแกร่งที่มักมองโลกในแง่ดี แต่ชอบทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาล นิสัยค่อนข้างดื้อรันหัวแข็ง หัวก บ ฏ

เป็นคนพูดความจริงแบบตรงไปตรงมา ซึ่งนิสัยแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเ สี ยมากมายทีเดียวเชียวล่ะ

ท่าที่ 5 นอนหง ายแบบตรงๆ

คุณเป็นคนเข้มงวด ชัดเจน มีเป้าหมาย ทำอะไรทำจริง มีความคิดเป็นระบบระเบี ยบซื่อสั ตย์ต่อความรู้สึก

และของตัวเองสูง อย ากได้อะไรจะทุ่มเทกับสิ่งนั้นแบบสุดตัวเพื่อคว้ามาให้ได้นี่คือนิสัยลึ กๆ ของคนที่ชอบนอนในตำแหน่งนี้

ท่าที่ 6 นอนคว่ำแบบยกเข่ามาข้างหนึ่ง

คนที่นอนในตำแหน่งนี้ มีบุคลิกที่ค าดเ ด าค่อนข้างย าก มักทำอะไรตามอ าร มณ์ไม่สนใจหลักเ ห ตุผลเท่าไหร่

รักการผจญภั ย และชอบเปลี่ยนแปลงอะไรอย่ างรวดเร็วกระทันหันเสมอแต่เมื่อเจอหลักไมล์อะไรบ างอย่ างในชีวิ ต

ก็จะยึดจุดนั้นไว้อย่ างมั่นคงเชียวละ