คนรอใช้ คนละค รึ่งเฟส 5 มีเฮ

คลังจ่อกู้แจกคนละค งเฟส 5 ไม่นานเกินรอ

ขอประเมินจัดเก็บร ายได้ เดือน เม.ย. ว่าเอาอยู่ไหม

นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผยว่า คลังอยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการคนละครึ่ งเฟส 5

ตามนโยบ ายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

และ นายอาค ม เติมพิทยาไพสิ ฐ รมว.คลัง

ค าดว่าจะสรุปร ายละเอียดได้ว่าต้องใช้เงิ นในโครงการคนละครึ่ งเฟส 5 เท่าไร

ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องขอประเมินการจัดเก็บร ายได้

และดูผลกระทบต่อฐานะการคลัง ให้ชัดเจนอีกครั้ง

ทั้งนี้ การใช้เงิ นในโครงการคนละครึ่ งเฟส 5 จะมาจาก พ.ร.ก.

ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เ งินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวย า

และฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังค ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของ CV

วงเงิ น 5 แสน ล้ านบ าท ซึ่งขณะนี้เหลือ 70,000 บ าท จะไม่พอ

และจำเป็นต้องมีการกู้มาใช้เพิ่มเติมหรือไม่

ต้องขอประเมินการจัดเก็บร ายได้รั ฐบ า ลในเดือน เม.ย.

ที่จะมีความชัดเจนหลังวันที่ 15 พ.ค.นี้

จึงจะเห็นแนวโน้มการจัดเก็บร ายได้ทั้งปี 2565 ถ้าเกิ นเป้า ก็ยังมีช่องว่างในการทำนโยบ ายอยู่